همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
مقاله پژوهشی
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس شغل خوب و انطباقی

راضیه عابدینی ولامدهی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22055/jiops.2021.37472.1225

چکیده
  با توجه به این‌که کارکنان به دنبال مشاغلی هستند که در آن امکانات اولیه مرتبط با زمینه شغلی را دارا باشد و حق انتخاب و استقلال داشته باشند، هدف از این پژوهش بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس شغل خوب و انطباقی دافی و همکاران در کارکنان بیمارستان مشهد بود تا این مسئله مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور نمونه­ای شامل 180 نفر از کارکنان به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر سرمایه روان‌شناختی بر عملکرد شغلی و بهزیستی روان‌شناختی: نقش میانجی رشد روان‌شناختی در کار

غزاله حیاوی؛ آسیه مرادی؛ خدامراد مومنی؛ نسرین ارشدی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 27-48

https://doi.org/10.22055/jiops.2021.38468.1239

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سرمایه روان‌شناختی بر عملکرد شغلی و بهزیستی روان‌شناختی از طریق نقش واسطه‌ای رشد روان‌شناختی در کار بود. جامعه پژوهش کارکنان شرکت ملّی مناطق نفت‌خیز جنوب ‌منطقه اهواز در سال 1398 را در بر می­گیرد که از این میان تعداد 418 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. داده­های پژوهش با استفاده از  پرسش‌نامه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عوامل سازمانی مؤثر بر خلاقیت سازمانی: یک مطالعه فراتحلیل در برخی سازمان‌های ایرانی

فاطمه متولی جعفرآبادی؛ علی یزدخواستی؛ زهرا صادقی آرانی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 49-74

https://doi.org/10.22055/jiops.2021.38772.1248

چکیده
  محیطِ در حال تغییر و دگرگونی، سازمان‌ها را ملزم به توجه به خلاقیت و نوآوری می‌کند. سازمان‌ها باید به طور مداوم خلاق باشند تا بتوانند مزیت رقابتی داشته باشند. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر خلاقیت به روش فراتحلیل در سازمان‌های ایرانی است، تا از این طریق بتوان با یکپارچه‌سازی پژوهش‌های مجزای انجام‌شده در زمینه خلاقیت، عوامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی عوامل توانمندساز سرمایه انسانی در رابطه با ارتقای عملکرد سازمان‌های فرهنگی

ایرج سلطانی؛ منصور نوروزی؛ اکبر اعتباریان

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 75-96

چکیده
  کارکنان سازمان‌های فرهنگی دارای ویژگی‌هایی هستند که آن‌ها را از سایر کارکنان مجزا کرده لذا، بالندگی سرمایه انسانی در آن‌ها نیاز به مدل خاصی دارد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی تم‌های کلیدی بالندگی سرمایه انسانی برای توانمندسازی کارکنان به‌منظور تعالی سازمان‌های فرهنگی، تعیین ارزش و اولویت هر تم انجام شد. این تحقیق به‌صورت آمیخته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی نگرش‌های شغلی کارکنان شرکت پالایش گاز بیدبلند و ارایه راهکارهایی برای بهبود آن‌ها: یک مطالعه کیفی

مهدی نداف؛ مهتا جودزاده

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 97-132

https://doi.org/10.22055/jiops.2021.38976.1251

چکیده
  دانستن اصول رفتار سازمانی برای مدیران اهمیت دارد. یکی از مبانی مدیریت در سازمان‌ها داشتن اطلاعات درباره نگرش‌های کارکنان می‌باشد. نگرش کارکنان بر عملکرد آن‌ها تأثیر می‌گذارد. نگرش‌های شغلی کارکنان و مدیریت آن‌ها می‌تواند منافع زیادی برای سازمان داشته باشد، زیرا نگرش‌ها معمولاً یکی از پیش‌بینی‌کننده‌های اساسی رفتار هستند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه هوش هیجانی با کارآفرینی سازمانی: نقش میانجی اشتیاق شغلی

شادی صالحی؛ لیلا پیری؛ حسین شکرکن

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 133-150

https://doi.org/10.22055/jiops.2021.33767.1190

چکیده
  امروزه کارآفرینی سازمانی به‌ سرعت در حال تبدیل شدن به یک سلاح قدرتمند برای بسیاری از سازمان‌ها به‌منظور ایجاد مزیت رقابتی می‌باشد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه هوش هیجانی و کارآفرینی سازمانی با توجه به نقش میانجی اشتیاق شغلی پرداخته است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. کلیه کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران به تعداد 1100 نفر جامعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر هوش هیجانی بر بهره‌وری منابع انسانی با توجه به نقش میانجی ترومای سازمانی

زهرا وظیفه؛ فاطمه مالکی؛ حسن غفاری؛ نرگس سکوند؛ محمد مهدی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 151-170

https://doi.org/10.22055/jiops.2021.36573.1217

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی اثر هوش هیجانی بر بهره‌وری منابع انسانی با نقش متغیر میانجی ترومای سازمانی بود که به روش پیمایشی و مبتنی بر الگویابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار  SMART PLS انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌‌ها از پرسش‌نامه‌های استاندارد هوش هیجانی وانگ و لو (2000)، ترومای سازمانی دیهیم‌پور و دولتی (1398) و بهره‌وری نیروی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی مشاوره کارراهه با رویکرد روایت درمانی برانطباق‌پذیری کارراهه، اهمال کاری وکیفیت زندگی کاری

زهره لطیفی؛ مرضیه خلیلی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 197-212

https://doi.org/10.22055/jiops.2021.38492.1241

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی اثربخشی مشاوره شغلی با رویکرد روایت­درمانی بر انطباق‌پذیری کارراهه، اهمال‌کاری و کیفیت زندگی کاری در کارکنان آموزش و پرورش استان اصفهان بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه گواه بود.  جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان آموزش و پرورش استان اصفهان در سال تحصیلی 13۹۹ به تعداد 140 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر مهارتهای شغلی بر خشنودی شغلی با نقش میانجی‌گر فرسودگی شغلی

محمدمهدی دوالی؛ فرشید علی پور

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 213-230

https://doi.org/10.22055/jiops.2021.38143.1235

چکیده
  خشنودی شغلی نگرشی است که موجب بهبود بهره‌وری، افزایش انگیزه و توانمندی کارکنان می‌شود، لذا شناخت عوامل مؤثر بر آن و توجه به مهارت شغلی می‌تواند زمینه افزایش خشنودی شغلی را فراهم نماید. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مهارت شغلی بر خشنودی شغلی با نقش میانجی فرسودگی شغلی می‎باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان اقماری دکل‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر قلدری سازمانی بر احساس تنهایی کارکنان: نقش میانجی سرپرستی استثمارگر و باج‌گیری عاطفی

سیدرحیم صفوی میرمحله؛ شبنم زرجو؛ فاطمه پورسبحان دورقی؛ محمد کشاورز

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 231-254

https://doi.org/10.22055/jiops.2021.35027.1204

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر قلدری سازمانی بر تنهایی کارکنان با نقش میانجی سرپرستی استثمارگر و باج‌گیری عاطفی انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. اعضای نمونه در این مطالعه 212 نفر از کارکنان سازمان‌های ورزشی سمنان بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور تحلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر استرس شغلی بر التزام شغلی: نقش تعدیل‌گر تاب‌آوری در پرستاران

مهشید پورحسین؛ مجید فیروزکوهی برنج آبادی؛ نوری کعب عمیر

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 255-274

https://doi.org/10.22055/jiops.2021.37051.1221

چکیده
  پرستاران به دلیل ویژگی­های کار پرستاری مانند نوبت‌کاری و تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی وضعیت بیمار، استرس شغلی بالایی را تجربه می‌کنند. تغییرات مکرر و گسترده در بیمارستان‌ها می‌تواند صدمه‌ای به پرستاران وارد کند و باعث خستگی ناشی از تغییر شود که تا حد زیادی مورد غفلت واقع ‌شده و کمتر موردپژوهش قرارگرفته است. هدف از این پژوهش بررسی ...  بیشتر