همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
مقاله پژوهشی
ارائه الگوی ارتباطات سازمانی در راستای ارتقاء رفتار سازمانی مثبت گرا در سازمان‌های دولتی: مطالعه‌ای در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سید طه حسن نانگیر؛ ابوالحسن فقیهی؛ کرم الله دانش فرد

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.44410.1364

چکیده
    بیشتر