همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
مقاله پژوهشی
طراحی الگوی مفهومی اجتماع یادگیری حرفه‌ای معلمان دوره دوم متوسطه

معصومه هرمزی نژاد؛ مجتبی جهانی‌فر‌‌؛ ماریا نصیری

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22055/jiops.2024.46404.1400

چکیده
  اجتماعات یادگیری حرفه‌ای، چهارچوب و فرایندی را برای یادگیری مداوم و رشد حرفه‌ای معلمان فراهم می‌آورد. بنابراین، این پژوهش با هدف طراحی الگوی مفهومی اجتماع یادگیری حرفه‌ای معلمان دوره دوم متوسطه استان خوزستان انجام گرفت. پژوهش از نوع تحقیقات توسعه‌ای-کاربردی و به روش کیفی بود. در این پژوهش رویکرد بخش کیفی پژوهش، مبتنی بر نظریه ...  بیشتر