همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی

نشانی پستی: اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دفتر مجله

شماره تماس: 19-33330010- 061-  داخلی 4641

شماره جهت تماس های ضروری: 09383928060

شماره فکس: 33331366-061

وب سایت:  https://jiops.scu.ac.ir

نشانی پست الکترونیکی:  jiops@scu.ac.ir


شناسه امنیتی
CAPTCHA Image