اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید اسماعیل هاشمی

روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

edupsy.scu.ac.ir/~esmaeil
esmaeil2140yahoo.com
06133330011-4633

سردبیر

نسرین ارشدی

روانشناسی صنعتی و سازمانی استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

edupsy.scu.ac.ir/~narshadi
narshadiscu.ac.ir
06133330011-4641

مدیر داخلی

کیومرث بشلیده

روانشناسی صنعتی و سازمانی استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

k.beshlidehscu.ac.ir
06133330011-4670

اعضای هیات تحریریه

نسرین ارشدی

روانشناسی صنعتی و سازمانی استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

edupsy.scu.ac.ir/~narshadi
narshadiscu.ac.ir
06133330011-4641

کیومرث بشلیده

روانشناسی صنعتی و سازمانی استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

edupsy.scu.ac.ir/~k.beshlideh
k.beshlidehscu.ac.ir

سیمین حسینیان

روانشناسی استاد گروه مشاوره، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

www.iranpa.org/News/dr-simin-hosseinian-12
hosseins1381yahoo.com

محمود ساعتچی

روانشناسی صنعتی و سازمانی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

faculties.miau.ac.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
mmahmoodsaatchigmail.com

سیامک سامانی

روانشناسی تربیتی دانشیار گروه روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران

iaushiraz.ac.ir/~samani
samanisiamakgmail.com

حسین سماواتیان

روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ui.ac.ir/?sp=6724
sama2727yahoo.com
۳۷۹۳۵۴۵۸

حسین شکرکن

روانشناسی صنعتی و سازمانی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

www.iranpa.org/News/dr-hossein-shokrkon-12
shokrkon-hyahoo.com

مجید صفاری نیا

روانشناسی اجتماعی استاد دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

phd.pnu.ac.ir/Portal/home/?1439223/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7-97-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
m.saffariniayahoo.com

حمیدرضا عریضی سامانی

روانشناسی صنعتی و سازمانی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ui.ac.ir/?sp=6421
dr.oreyziedu.ui.ac.ir

محسن گلپرور

دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، خوراسگان، ایران

www.khuisf.ac.ir/prof/Masters/default/?action=Biography&masterID=a4f23670e1833f3fdb077ca70bbd5d66&LaID=
mgolparvarkhuisf.ac.ir

یداله مهرعلی زاده

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز، ایران

edupsy.scu.ac.ir/~mehralizadeh.y
ymehralizadehgmail.com
06133330011-4668

عبدالزهرا نعامی

روانشناسی صنعتی و سازمانی استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

edupsy.scu.ac.ir/~naamiabdul
naamiabdulyahoo.com

عبدالکاظم نیسی

روانشناسی صنعتی و سازمانی استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

edupsy.scu.ac.ir/~kazem23
kazem23yahoo.com

ابوالقاسم نوری

روانشناسی صنعتی و سازمانی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

khuisf.ac.ir/prof/Masters/default/?action=Biography&masterID=8d3bba7425e7c98c50f52ca1b52d3735&LaID=
a.nouriedu.ui.ac.ir

سید اسماعیل هاشمی

روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

edupsy.scu.ac.ir/~esmaeil
esmaeil2140yahoo.com

سیده منور یزدی

روانشناسی صنعتی و سازمانی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

edupsy.scu.ac.ir/~mehralizadeh.y
smyazdialzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

کاترین کوانتس

روانشناسی صنعتی و سازمانی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه ویندزور، کانادا

scholar.google.com/citations?user=bH3gHM8AAAAJ&hl=en
catherine.kwantesuwindsor.ca

مشاور آماری

کیومرث بشلیده

استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

edupsy.scu.ac.ir/~k.beshlideh
k.beshlidehscu.ac.ir
06133330011-4670

مدیر اجرایی

فاطمه بهلول

کارشناس ارشد

f.bohlool1364yahoo.com
06133330011-4610