همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

اعضای هیات تحریریه


نسرین ارشدی استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

روانشناسی صنعتی و سازمانی

اعضای هیات تحریریه


کیومرث بشلیده استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

روانشناسی صنعتی و سازمانی

اعضای هیات تحریریه


محمد ربیعی دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

مشاوره شغلی

اعضای هیات تحریریه


چنگیز رحیمی طاقانکی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

روانشناسی-پژوهش بالینی

اعضای هیات تحریریه


کیانوش زهراکار دانشیار گروه مشاوره و راهنمایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

مشاوره شغلی

اعضای هیات تحریریه


محمود ساعتچی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

روانشناسی صنعتی و سازمانی

  • mmahmoodsaatchigmail.com

اعضای هیات تحریریه


سیامک سامانی دانشیار گروه روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران

روانشناسی تربیتی

اعضای هیات تحریریه


حسین سماواتیان دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

روانشناسی صنعتی و سازمانی

اعضای هیات تحریریه


مجید صفاری نیا استاد دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

روانشناسی اجتماعی

اعضای هیات تحریریه


حمیدرضا عریضی سامانی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

روانشناسی صنعتی و سازمانی

اعضای هیات تحریریه


محسن گلپرور دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، خوراسگان، ایران

اعضای هیات تحریریه


مهدی نداف دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

مدیریت

اعضای هیات تحریریه


عبدالکاظم نیسی استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

روانشناسی صنعتی و سازمانی

اعضای هیات تحریریه


سید اسماعیل هاشمی استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

روانشناسی صنعتی و سازمانی

اعضای هیات تحریریه


سیده منور یزدی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

روانشناسی صنعتی و سازمانی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


کاترین کوانتس استاد گروه روانشناسی، دانشگاه ویندزور، کانادا

روانشناسی صنعتی و سازمانی