همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

مدیر مسئول


سید اسماعیل هاشمی استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

روانشناسی صنعتی و سازمانی

سردبیر


نسرین ارشدی استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

روانشناسی صنعتی و سازمانی

مدیر داخلی


کیومرث بشلیده استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

روانشناسی صنعتی و سازمانی

مدیر اجرایی


فاطمه بهلول کارشناس ارشد

  • f.bohlool1364@yahoo.com
  • 06133330011-4610