همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

اصول اخلاقی انتشار مقاله

منشور و موازین اخلاقی انتشاراتی مجله مطالعات روان‌شناسی صنعتی و سازمانی

اصول اخلاقی این نشریه بر گرفته از منشور و موازین اخلاق پژوهشی است که توسط کمیته اخلاق پژوهش در مرکز برنامه‌ریزی و سیاستگذاری پژوهشی علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت پژوهش و فناوری در سال 1390 تدوین شده است. این منشور و موازین اخلاقی برخی حدود اخلاقی و مسئولیت‌های مربوط به انجام مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی را ترسیم می‌کند. تا از بروز تخلفات پژوهش آگاهانه یا ناآگاهانه توسط نویسندگان مقاله پیشگیری نماید.

پژوهش‌های دانشگاهی با تولید و نقد دانش و فناوری و ارائه راهبردهای تغییر اجتماعی، نقش حیاتی در سرنوشت جوامع بشری دارند. بنابراین انتطار می‌رود که پژوهشگران، یافته‌های علمی معتبری عرضه نمایند، تا هم در بهبود سرنوشت جامعه مؤثر باشند و هم جامعه‌ی علمی بتواند بر اساس آن، زمینه را برای توسعه‌ی دانش فراهم نماید. در این میان، رعایت اصول و رفتارهای اخلاقی در انجام و انتشار پژوهش، یکی از عوامل اصلی اعتماد به یافته‌های آن است. نادیده گرفتن موازین اخلاق در پژوهش، آگاهانه یا نا آگاهانه، موجب افت اعتبار علمی یافته‌های پژوهشی است و روند تولید علم را با مشکل مواجه می‌سازد.

 

وظایف و تعهدات نویسندگان:

 - مقالات ارسالی باید در زمینه تخصصی مجله بوده و به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد مجله آماده شده باشد.

‫- مقالات ارائه‌شده بایستی پژوهش اصیل نویسنده (نویسندگان) ارائه‌کننده مقاله باشد و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود. پژوهش باید با دقت و عینی انجام شود و داده‌ها به صورت صحیح گزارش شده باشد.

- مسئولیت صحت و دقت محتوای مقالات بر عهده نویسندگان است و نویسندگان موظف هستند از صحت و دقت محتوای مقالات اطمینان حاصل کنند. چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن توسط مجله نیست.

- ‫نویسنده (نویسندگان) حق ارسال مجدد یک مقاله را ندارند. به عبارت دیگر، مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله دیگری در داخل یا خارج از کشور چاپ‌شده یا در جریان داوری و چاپ باشد.

- نویسنده (نویسندگان) مجاز به انتشار همپوشان نیستند. منظور از انتشار همپوشان، چاپ داده‌ها و یافته‌های مقالات پیشین خود با کمی تغییر در مقاله‌ای به عنوان جدید است.

- ‫نویسنده (نویسندگان) موظف است در صورت نیاز به استفاده از مطالب دیگران، آن‌ها را با ارجاع‌دهی دقیق و در صورت نیاز پس از کسب اجازه کتبی و صریح، از منابع مورد نیاز استفاده نماید. هنگامی که عین نوشته‌های پژوهشگر دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید از روش‌ها و علائم نقل قول مستقیم، نظیر گذاشتن آن داخل گیومه («»)، استفاده شود.

- نویسنده مسئول مقاله می‌بایست نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از پژوهشگران درگیر در انجام پژوهش و تهیه مقاله اطمینان حاصل کند. به عبارت دیگر بایستی از اضافه کردن «مولف افتخاری» و حذف « مولف واقعی» خودداری شود.

- ‫نویسنده مسئول مقاله موظف است از این‌که همه نویسندگان مقاله، آنرا مطالعه و نسبت به ارائه آن و جایگاه خود در مقاله به توافق رسیده‌اند، اطمینان حاصل کند.

- ‫ارسال مقاله به منزله آن است که نویسندگان رضایت کلیه پشتیبان‌های مالی یا مکانی مقاله را جلب کرده و تمامی پشتیبان‌های مالی یا مکانی مقاله را معرفی نموده‌اند.

- نویسنده (نویسندگان) موظفند در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شدند مجله را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را باز پس گیرد.

- ‫هر گونه خطراتی که به واسطه تحقیق، متوجه انسان‌ها و یا محیط‌زیست می‌شود، بایستی به صورت شفاف در مقاله ذکر‌شده باشد.

 

رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی:

‫اگر در هر یک از مراحل ارسال، داوری، ویرایش، یا چاپ مقاله در دو فصلنامه مطالعات روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، یا پس از آن، از وقوع یکی از موارد ذیل اطمینان حاصل شود، رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی محسوب می‌شود و مجله حق برخورد قانونی با آن را دارد.

جعل داده‌ها:

عبارت است از گزارش مطالب غیرواقعی و ارائه داده‌ها یا نتیجه‌های ساختگی به عنوان نتایج آزمایشگاهی، مطالعات تجربی و یا یاف‌های شخصی. ثبت غیرواقعی آنچه روی نداده است یا جابجایی نتایج مطالعات مختلف مثال‌هایی از این تخلف است.

تحریف داده‌ها:

عبارت است از ثبت و ارائه نتایج پژوهش به نحوی که جزئیات اجرای پژوهش یا فرایند جمع اوری داده‌ها دستکاری شود، یا داده‌هایی حذف یا تغییر یابد، یا برخی نتایج کوچک به منظور پنهان کردن واقعیات بزرگ‌تر بزرگنمایی شود تا نتایج پژوهش در راستای اهداف خاص دنبال گردد یا نتایج ارائه شده مورد تردید قرار نگیرد.

سرقت علمی:

شامل اقتباس نزدیک افکار و عبارات نویسندگان دیگر، کپی‌برداری در بیان اندیشه‌ها، شباهت‌های ساختاری در نوشتار یا انتساب ایده‌ها و نتایج دیگران بدون ارجاع مناسب، یا معرفی آن به عنوان یک پژوهش اصیل علمی است.

اجاره علمی:

منظور آن است که نویسنده (نویسندگان) فرد دیگری را برای انجام پژوهش به کار گیرد و پس از پایان پژوهش، با دخل و تصرف اندکی آن را به نام خود به چاپ رساند.

انتساب غیر واقعی:

منظور انتساب غیرواقعی نویسنده (نویسندگان) به موسسه، مرکز یا گروه آموزشی یا پژوهشی است که نقشی در اصل پژوهش مربوطه نداشته‌اند.

‫ارسال مجدد یک مقاله، انتشار همپوشان، اضافه کردن «مولف افتخاری» یا حذف « مولف واقعی».

مشاهده موارد غیر اخلاقی:

دوفصلنامه مطالعات روان‌شناسی صنعتی و سازمانی حق خود در توقف مراحل داوری قبل از چاپ و یا حذف مقاله بعد از آن را در صورت مشاهده موارد غیراخلاقی، محفوظ می‌داند. این موارد بعد از بررسی در هیأت تحریریه به مولفین اعلام و بر اساس آن‌ها اقدام لازم انجام خواهد شد.

مجله مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی در خصوص اخلاق نشر از آخرین بیانیه کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می‌کند و تمامی استانداردهای اخلاقی مورد نیاز جهت نشر را در نظر می‌گیرد تا بدینوسیله از کیفیت مقالات علمی چاپ شده اطمینان حاصل نماید. این موارد می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

محرمانه بودن اطلاعات شخصی نویسندگان

تقدیر از افراد و سازمان‌هایی که به نوعی  به انجام پژوهش کمک کرده‌اند (در بخش سپاسگزاری)

 چاپ نشدن مقالات مجله در نشریات داخلی و خارجی دیگر

به عهده گرفتن مسئولیت مقالات چاپ‌ شده توسط نویسندگان و مواردی از این قبیل