همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

آ

ا

 • ابراز وجود اثربخشی آموزش گروهی جرأت‌ورزی بر ابراز وجود و کیفیت زندگی کاری کارکنان [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 159-176]

 • اخلاق حرفه‌ای اثربخشی آموزش مهارت مثبت‌اندیشی بر اخلاق حرفه‌ای و رضایت شغلی کارکنان [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 123-138]

 • استرس شغلی اثربخشی آموزش‌ هوش سازمانی بر بهره‌وری سازمانی و جامعه‌پذیری سازمانی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 47-60]

 • اشتیاق شغلی بررسی رابطه نگرش‌های شغلی با عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی کرمانشاه [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 213-226]

 • امنیت روان‌شناختی رابطه سرمایه روان‌شناختی و احساس امنیت روان‌شناختی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 193-212]

 • امیدواری سرمایه روان‌شناختی و رفتارهای مدنی سازمانی: شواهدی جامع از سه پژوهش مستقل [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 1-26]

 • انطباق‌پذیری مسیر شغلی بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان و پیش‌بینی آن بر اساس انطباق‌پذیری مسیر شغلی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 177-192]

ب

 • بهره‌وری سازمانی اثربخشی آموزش‌ هوش سازمانی بر بهره‌وری سازمانی و جامعه‌پذیری سازمانی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 47-60]

پ

 • پیشرفت تحصیلی رابطه سرمایه روان‌شناختی و احساس امنیت روان‌شناختی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 193-212]

ت

 • تاب‌آوری سرمایه روان‌شناختی و رفتارهای مدنی سازمانی: شواهدی جامع از سه پژوهش مستقل [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 1-26]

 • تجربه بی‌نزاکتی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در محیط کار بر تعارض بین‌فردی و تجربه بی‌نزاکتی در پرستاران بیمارستان‌های شهر اهواز [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 27-46]

 • تعارض بین فردی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در محیط کار بر تعارض بین‌فردی و تجربه بی‌نزاکتی در پرستاران بیمارستان‌های شهر اهواز [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 27-46]

 • تعهد سازمانی رابطه کمال‌گرایی و تعهد سازمانی با خودکارآمدی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 61-80]

 • تعهد سازمانی اثربخشی آموزش گروهی مسئولیت‌پذیری بر اساس نظریه انتخاب بر تعهد سازمانی و عملکرد شغلی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 139-158]

 • تعهد سازمانی بررسی رابطه نگرش‌های شغلی با عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی کرمانشاه [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 213-226]

 • توانمندسازی روان‌شناختی اثر چابکی سازمانی بر توانمندسازی سازمانی: نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 81-102]

 • توانمندسازی سازمانی اثر چابکی سازمانی بر توانمندسازی سازمانی: نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 81-102]

ج

 • جامعه‌پذیری سازمانی اثربخشی آموزش‌ هوش سازمانی بر بهره‌وری سازمانی و جامعه‌پذیری سازمانی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 47-60]

 • جرأت‌ورزی اثربخشی آموزش گروهی جرأت‌ورزی بر ابراز وجود و کیفیت زندگی کاری کارکنان [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 159-176]

چ

 • چابکی سازمانی اثر چابکی سازمانی بر توانمندسازی سازمانی: نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 81-102]

خ

 • خشنودی شغلی اثربخشی آموزش مهارت مثبت‌اندیشی بر اخلاق حرفه‌ای و رضایت شغلی کارکنان [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 123-138]

 • خودکارآمدی رابطه کمال‌گرایی و تعهد سازمانی با خودکارآمدی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 61-80]

د

 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در محیط کار بر تعارض بین‌فردی و تجربه بی‌نزاکتی در پرستاران بیمارستان‌های شهر اهواز [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 27-46]

ر

 • رضایت شغلی بررسی رابطه نگرش‌های شغلی با عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی کرمانشاه [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 213-226]

 • رفتارهای مدنی سازمانی سرمایه روان‌شناختی و رفتارهای مدنی سازمانی: شواهدی جامع از سه پژوهش مستقل [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 1-26]

س

 • سرمایه روان‌شناختی سرمایه روان‌شناختی و رفتارهای مدنی سازمانی: شواهدی جامع از سه پژوهش مستقل [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 1-26]

 • سرمایه روان‌شناختی رابطه سرمایه روان‌شناختی و احساس امنیت روان‌شناختی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 193-212]

 • سلامت روان اثربخشی آموزش مجازی مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر تعارض کار-خانواده، سلامت عمومی، کیفیت زندگی و سلامت روان کارکنان [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 103-122]

 • سلامت عمومی اثربخشی آموزش مجازی مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر تعارض کار-خانواده، سلامت عمومی، کیفیت زندگی و سلامت روان کارکنان [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 103-122]

ع

 • عملکرد شغلی اثربخشی آموزش گروهی مسئولیت‌پذیری بر اساس نظریه انتخاب بر تعهد سازمانی و عملکرد شغلی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 139-158]

 • عملکرد شغلی بررسی رابطه نگرش‌های شغلی با عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی کرمانشاه [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 213-226]

ک

 • کمال‌گرایی رابطه کمال‌گرایی و تعهد سازمانی با خودکارآمدی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 61-80]

 • کیفیت زندگی اثربخشی آموزش مجازی مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر تعارض کار-خانواده، سلامت عمومی، کیفیت زندگی و سلامت روان کارکنان [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 103-122]

 • کیفیت زندگی کاری بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان و پیش‌بینی آن بر اساس انطباق‌پذیری مسیر شغلی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 177-192]

 • کیفیت زندگی کاری اثربخشی آموزش گروهی جرأت‌ورزی بر ابراز وجود و کیفیت زندگی کاری کارکنان [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 159-176]

م

 • مثبت‌اندیشی اثربخشی آموزش مهارت مثبت‌اندیشی بر اخلاق حرفه‌ای و رضایت شغلی کارکنان [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 123-138]

 • مسئولیت‌پذیری اثربخشی آموزش گروهی مسئولیت‌پذیری بر اساس نظریه انتخاب بر تعهد سازمانی و عملکرد شغلی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 139-158]

ن

 • نظریه انتخاب اثربخشی آموزش گروهی مسئولیت‌پذیری بر اساس نظریه انتخاب بر تعهد سازمانی و عملکرد شغلی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 139-158]

ه

 • هوش سازمانی اثربخشی آموزش‌ هوش سازمانی بر بهره‌وری سازمانی و جامعه‌پذیری سازمانی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 47-60]