همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

آ

 • آزمون تفکر خلاق تورنس ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون تفکر خلاق تورنس در مرکز ارزیابی کارکنان یک شرکت صنعتی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 27-46]

 • آموزش بزرگسالان طراحی و اعتبارسنجی مدل سنجش آموزش بزرگسالان در مراکز مشاوره و توانبخشی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 321-336]

 • آموزش کارآفرینی رابطه علی آموزش با قصد کارآفرینی: نقش انگیزه‌های کارآفرینی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 189-206]

 • آموزش هستی‌شناختی اثربخشی آموزش هستی‌شناختی مبتنی بر نظریه گیدنز بر ابهام نقش و تعارض نقش [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 399-416]

ا

 • ابهام نقش اثربخشی آموزش هستی‌شناختی مبتنی بر نظریه گیدنز بر ابهام نقش و تعارض نقش [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 399-416]

 • استرس شغلی رابطه بهزیستی عاطفی مرتبط با شغل و استرس شغلی با رضایت شغلی: نقش میانجی‌گر خودکارآمدی شغلی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 283-300]

 • استرس شغلی نقش تعدیل‌کننده استرس شغلی در رابطه بین جو ایمنی و حوادث ناشی از کار [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 241-258]

 • استرس شغلی رابطه استرس شغلی با جو سازمانی، کیفیت زندگی کاری و دلبستگی شغلی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 175-188]

 • استرس شغلی رابطه استرس‌شغلی با سلامت روان و تعهد سازمانی در کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان ایلام [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 353-366]

 • استرس شغلی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر استرس شغلی و رضایت زناشویی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 367-378]

 • اشتیاق کاری رابطه اعتیاد به کار و اشتیاق کاری با کیفیت زندگی کاری: نقش تعدیل‌گر ویژگی‌های شخصیتی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 301-320]

 • اشتیاق کاری رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری با عملکرد شغلی و اشتیاق کاری [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 225-240]

 • اضطراب اثربخشی درمان نوروفیدبک بر اضطراب کارکنان شرکت نفت و گاز کارون [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 61-72]

 • اعتیاد به کار رابطه اعتیاد به کار و اشتیاق کاری با کیفیت زندگی کاری: نقش تعدیل‌گر ویژگی‌های شخصیتی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 301-320]

 • افسردگی واکاوی نقش افسردگی بر بهزیستی این‌جهانی کارکنان با نقش میانجی انگیزش درونی، انگیزش بیرونی کنترل‌شده و بی‌انگیزگی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 143-160]

 • التزام شغلی رابطه بین التزام شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان شرکت گاز استان مازندران [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 161-174]

 • امنیت شغلی رابطه امنیت شغلی با تعهد سازمانی و رفتارهای ضدتولید [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 47-60]

 • انگیزش بیرونی کنترل‌شده واکاوی نقش افسردگی بر بهزیستی این‌جهانی کارکنان با نقش میانجی انگیزش درونی، انگیزش بیرونی کنترل‌شده و بی‌انگیزگی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 143-160]

 • انگیزش درونی واکاوی نقش افسردگی بر بهزیستی این‌جهانی کارکنان با نقش میانجی انگیزش درونی، انگیزش بیرونی کنترل‌شده و بی‌انگیزگی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 143-160]

 • انگیزه کارآفرینی رابطه علی آموزش با قصد کارآفرینی: نقش انگیزه‌های کارآفرینی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 189-206]

ب

 • بهزیستی این‌جهانی واکاوی نقش افسردگی بر بهزیستی این‌جهانی کارکنان با نقش میانجی انگیزش درونی، انگیزش بیرونی کنترل‌شده و بی‌انگیزگی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 143-160]

 • بهزیستی شغلی رابطه سن ذهنی با خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و بهزیستی شغلی: نقش میانجی‌گر قدردانی از تجارب کاری [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 73-90]

 • بهزیستی عاطفی رابطه بهزیستی عاطفی مرتبط با شغل و استرس شغلی با رضایت شغلی: نقش میانجی‌گر خودکارآمدی شغلی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 283-300]

 • بهزیستی کارکنان رابطه روان‌رنجورخویی و سرسختی روان‌شناختی با بهزیستی کارکنان: نقش میانجی‌گر تاب‌آوری و ذهن آگاهی و نقش تعدیل‌گر ساعات کاری و نوع نوبت‌کاری [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 259-282]

 • بی‌انگیزگی واکاوی نقش افسردگی بر بهزیستی این‌جهانی کارکنان با نقش میانجی انگیزش درونی، انگیزش بیرونی کنترل‌شده و بی‌انگیزگی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 143-160]

ت

 • تاب‌آوری رابطه روان‌رنجورخویی و سرسختی روان‌شناختی با بهزیستی کارکنان: نقش میانجی‌گر تاب‌آوری و ذهن آگاهی و نقش تعدیل‌گر ساعات کاری و نوع نوبت‌کاری [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 259-282]

 • تعارض بین‌فردی در کار تعارض بین‌فردی و عدالت سازمانی ادراک‌شده به‌عنوان پیش‌بین‌های حادثه‌دیدگی کارکنان [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 337-352]

 • تعارض نقش اثربخشی آموزش هستی‌شناختی مبتنی بر نظریه گیدنز بر ابهام نقش و تعارض نقش [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 399-416]

 • تعهد سازمانی رابطه سن ذهنی با خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و بهزیستی شغلی: نقش میانجی‌گر قدردانی از تجارب کاری [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 73-90]

 • تعهد سازمانی رابطه بین التزام شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان شرکت گاز استان مازندران [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 161-174]

 • تعهد سازمانی رابطه امنیت شغلی با تعهد سازمانی و رفتارهای ضدتولید [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 47-60]

 • تعهد سازمانی رابطه استرس‌شغلی با سلامت روان و تعهد سازمانی در کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان ایلام [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 353-366]

 • تغییر سازمانی رابطه تغییر سازمانی با فلات‌زدگی شغلی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایلام [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 109-122]

 • توازن تلاش- پاداش نقش عواطف مثبت در طول زندگی کاری در تعیین خشنودی شغلی با توجه به واسطه‌های شناختی-انگیزشی: یک مطالعه طولی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 1-26]

 • توانبخشی طراحی و اعتبارسنجی مدل سنجش آموزش بزرگسالان در مراکز مشاوره و توانبخشی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 321-336]

 • تیپ‌های شخصیتی رابطه تیپ‌های شخصیتی و جهت‌گیری‌های مذهبی با فرسودگی شغلی مشاوران مراکز مشاوره و بیمارستان‌های شهر یزد [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 123-142]

ج

 • جهت‌گیری مذهبی رابطه تیپ‌های شخصیتی و جهت‌گیری‌های مذهبی با فرسودگی شغلی مشاوران مراکز مشاوره و بیمارستان‌های شهر یزد [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 123-142]

 • جو ایمنی نقش تعدیل‌کننده استرس شغلی در رابطه بین جو ایمنی و حوادث ناشی از کار [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 241-258]

 • جو سازمانی رابطه استرس شغلی با جو سازمانی، کیفیت زندگی کاری و دلبستگی شغلی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 175-188]

ح

 • حادثه‌دیدگی تعارض بین‌فردی و عدالت سازمانی ادراک‌شده به‌عنوان پیش‌بین‌های حادثه‌دیدگی کارکنان [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 337-352]

 • حوادث ناشی از کار نقش تعدیل‌کننده استرس شغلی در رابطه بین جو ایمنی و حوادث ناشی از کار [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 241-258]

خ

 • خشنودی شغلی رابطه سن ذهنی با خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و بهزیستی شغلی: نقش میانجی‌گر قدردانی از تجارب کاری [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 73-90]

 • خشنودی شغلی نقش عواطف مثبت در طول زندگی کاری در تعیین خشنودی شغلی با توجه به واسطه‌های شناختی-انگیزشی: یک مطالعه طولی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 1-26]

 • خودکارآمدی شغلی رابطه بهزیستی عاطفی مرتبط با شغل و استرس شغلی با رضایت شغلی: نقش میانجی‌گر خودکارآمدی شغلی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 283-300]

د

 • درمان شناختی-رفتاری اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر استرس شغلی و رضایت زناشویی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 367-378]

 • دلبستگی شغلی رابطه استرس شغلی با جو سازمانی، کیفیت زندگی کاری و دلبستگی شغلی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 175-188]

ذ

 • ذهن‌آگاهی رابطه روان‌رنجورخویی و سرسختی روان‌شناختی با بهزیستی کارکنان: نقش میانجی‌گر تاب‌آوری و ذهن آگاهی و نقش تعدیل‌گر ساعات کاری و نوع نوبت‌کاری [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 259-282]

ر

 • راهبردهای شناختی تنظیم عواطف مثبت نقش عواطف مثبت در طول زندگی کاری در تعیین خشنودی شغلی با توجه به واسطه‌های شناختی-انگیزشی: یک مطالعه طولی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 1-26]

 • راهبردهای کنترلی اشتیاق به هدف نقش عواطف مثبت در طول زندگی کاری در تعیین خشنودی شغلی با توجه به واسطه‌های شناختی-انگیزشی: یک مطالعه طولی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 1-26]

 • رضایت زناشویی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر استرس شغلی و رضایت زناشویی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 367-378]

 • رضایت شغلی رابطه بهزیستی عاطفی مرتبط با شغل و استرس شغلی با رضایت شغلی: نقش میانجی‌گر خودکارآمدی شغلی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 283-300]

 • رضایت شغلی پیش‌بینی رضایت شغلی بر اساس میزان فعالیت سیستم‌های سه‌گانه مغزی-رفتاری: یک رویکرد میان رشته‌ای [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 207-224]

 • رفتارهای ضدتولید رابطه امنیت شغلی با تعهد سازمانی و رفتارهای ضدتولید [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 47-60]

 • روان‌رنجوری رابطه روان‌رنجورخویی و سرسختی روان‌شناختی با بهزیستی کارکنان: نقش میانجی‌گر تاب‌آوری و ذهن آگاهی و نقش تعدیل‌گر ساعات کاری و نوع نوبت‌کاری [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 259-282]

 • روش تحلیل سلسله مراتبی پیش‌بینی عملکرد شغلی از طریق صفات شخصی وزن‌دار: روش تحلیل سلسه‌مراتبی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 379-398]

س

 • سرسختی روان‌شناختی رابطه فرسودگی شغلی با سلامت روان با توجه به نقش تعدیل‌گر سرسختی روان‌شناختی و عزت‌نفس سازمان‌محور [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 91-108]

 • سرمایه اجتماعی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری با عملکرد شغلی و اشتیاق کاری [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 225-240]

 • سلامت روان رابطه فرسودگی شغلی با سلامت روان با توجه به نقش تعدیل‌گر سرسختی روان‌شناختی و عزت‌نفس سازمان‌محور [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 91-108]

 • سلامت روان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ رابطه استرس‌شغلی با سلامت روان و تعهد سازمانی در کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان ایلام [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 353-366]

 • سنجش طراحی و اعتبارسنجی مدل سنجش آموزش بزرگسالان در مراکز مشاوره و توانبخشی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 321-336]

 • سن ذهنی رابطه سن ذهنی با خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و بهزیستی شغلی: نقش میانجی‌گر قدردانی از تجارب کاری [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 73-90]

 • سیستم‌های مغزی-رفتاری پیش‌بینی رضایت شغلی بر اساس میزان فعالیت سیستم‌های سه‌گانه مغزی-رفتاری: یک رویکرد میان رشته‌ای [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 207-224]

ع

 • عاطفه مثبت نقش عواطف مثبت در طول زندگی کاری در تعیین خشنودی شغلی با توجه به واسطه‌های شناختی-انگیزشی: یک مطالعه طولی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 1-26]

 • عدالت سازمانی ادراک‌شده تعارض بین‌فردی و عدالت سازمانی ادراک‌شده به‌عنوان پیش‌بین‌های حادثه‌دیدگی کارکنان [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 337-352]

 • عزت‌نفس سازمان‌محور رابطه فرسودگی شغلی با سلامت روان با توجه به نقش تعدیل‌گر سرسختی روان‌شناختی و عزت‌نفس سازمان‌محور [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 91-108]

 • عملکرد شغلی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری با عملکرد شغلی و اشتیاق کاری [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 225-240]

 • عملکرد شغلی پیش‌بینی عملکرد شغلی از طریق صفات شخصی وزن‌دار: روش تحلیل سلسه‌مراتبی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 379-398]

ف

 • فرسودگی شغلی رابطه تیپ‌های شخصیتی و جهت‌گیری‌های مذهبی با فرسودگی شغلی مشاوران مراکز مشاوره و بیمارستان‌های شهر یزد [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 123-142]

 • فرسودگی شغلی رابطه فرسودگی شغلی با سلامت روان با توجه به نقش تعدیل‌گر سرسختی روان‌شناختی و عزت‌نفس سازمان‌محور [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 91-108]

 • فلات‌زدگی شغلی رابطه تغییر سازمانی با فلات‌زدگی شغلی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایلام [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 109-122]

ق

 • قدردانی از تجارب کاری رابطه سن ذهنی با خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و بهزیستی شغلی: نقش میانجی‌گر قدردانی از تجارب کاری [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 73-90]

 • قصد کارآفرینی رابطه علی آموزش با قصد کارآفرینی: نقش انگیزه‌های کارآفرینی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 189-206]

ک

 • کیفیت زندگی کاری رابطه اعتیاد به کار و اشتیاق کاری با کیفیت زندگی کاری: نقش تعدیل‌گر ویژگی‌های شخصیتی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 301-320]

 • کیفیت زندگی کاری رابطه استرس شغلی با جو سازمانی، کیفیت زندگی کاری و دلبستگی شغلی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 175-188]

 • کیفیت زندگی کاری رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری با عملکرد شغلی و اشتیاق کاری [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 225-240]

م

 • مدل‌سازی طراحی و اعتبارسنجی مدل سنجش آموزش بزرگسالان در مراکز مشاوره و توانبخشی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 321-336]

 • مراکز مشاوره طراحی و اعتبارسنجی مدل سنجش آموزش بزرگسالان در مراکز مشاوره و توانبخشی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 321-336]

 • مرکز ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون تفکر خلاق تورنس در مرکز ارزیابی کارکنان یک شرکت صنعتی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 27-46]

ن

 • نظریه گیدنز اثربخشی آموزش هستی‌شناختی مبتنی بر نظریه گیدنز بر ابهام نقش و تعارض نقش [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 399-416]

 • نوبت‌کاری رابطه روان‌رنجورخویی و سرسختی روان‌شناختی با بهزیستی کارکنان: نقش میانجی‌گر تاب‌آوری و ذهن آگاهی و نقش تعدیل‌گر ساعات کاری و نوع نوبت‌کاری [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 259-282]

 • نوروفیدبک اثربخشی درمان نوروفیدبک بر اضطراب کارکنان شرکت نفت و گاز کارون [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 61-72]

و

 • ویژگی‌های روان‌سنجی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون تفکر خلاق تورنس در مرکز ارزیابی کارکنان یک شرکت صنعتی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 27-46]

 • ویژگی‌های شخصیتی رابطه اعتیاد به کار و اشتیاق کاری با کیفیت زندگی کاری: نقش تعدیل‌گر ویژگی‌های شخصیتی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 301-320]

 • ویژگی‌های شخصیتی پیش‌بینی عملکرد شغلی از طریق صفات شخصی وزن‌دار: روش تحلیل سلسه‌مراتبی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 379-398]