همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

ا

 • احساس تنهایی اثر قلدری سازمانی بر احساس تنهایی کارکنان: نقش میانجی سرپرستی استثمارگر و باج‌گیری عاطفی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 231-254]

 • استراتژی خودرهبری‌ اثر استراتژی خودرهبری بر موفقیت کارراهه با نقش میانجی کارراهه پروتیین [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 403-426]

 • استرس شغلی اثر استرس شغلی بر التزام شغلی: نقش تعدیل‌گر تاب‌آوری در پرستاران [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 255-274]

 • اشتیاق شغلی رابطه هوش هیجانی با کارآفرینی سازمانی: نقش میانجی اشتیاق شغلی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 133-150]

 • اضطراب کرونا رابطه اضطراب کرونا و نگرانی سلامتی با کیفیت زندگی: نقش میانجی‌گر تاب‌آوری در پرستاران [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 295-316]

 • التزام شغلی اثر استرس شغلی بر التزام شغلی: نقش تعدیل‌گر تاب‌آوری در پرستاران [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 255-274]

 • انسجام تیمی بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس اعتماد تیمی و رابطه آن با انسجام و عملکرد تیم‌های کاری [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 317-342]

 • انطباق‌پذیری کارراهه اثربخشی مشاوره کارراهه با رویکرد روایت درمانی برانطباق‌پذیری کارراهه، اهمال کاری وکیفیت زندگی کاری [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 197-212]

 • انعطاف‌پذیری روان‌شناختی متغیرهای روان‌شناختی و سازمانی تاثیرگذار بر تاب‌آوری پرستاران در دوران پاندمی کرونا: یک مطالعه کیفی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 379-402]

 • انگیزش شغلی اثربخشی آموزش شادکامی بر خودکارآمدی و انگیزش شغلی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 427-444]

 • اهمال‌کاری اثربخشی مشاوره کارراهه با رویکرد روایت درمانی برانطباق‌پذیری کارراهه، اهمال کاری وکیفیت زندگی کاری [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 197-212]

ب

 • باج‌گیری عاطفی اثر قلدری سازمانی بر احساس تنهایی کارکنان: نقش میانجی سرپرستی استثمارگر و باج‌گیری عاطفی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 231-254]

 • بهره‌وری نیروی انسانی اثر هوش هیجانی بر بهره‌وری منابع انسانی با توجه به نقش میانجی ترومای سازمانی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 151-170]

 • بهزیستی روان‌شناختی اثر سرمایه روان‌شناختی بر عملکرد شغلی و بهزیستی روان‌شناختی: نقش میانجی رشد روان‌شناختی در کار [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 27-48]

پ

 • پاندمی کووید-19 متغیرهای روان‌شناختی و سازمانی تاثیرگذار بر تاب‌آوری پرستاران در دوران پاندمی کرونا: یک مطالعه کیفی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 379-402]

 • پایایی بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس اعتماد تیمی و رابطه آن با انسجام و عملکرد تیم‌های کاری [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 317-342]

ت

 • تاب‌آوری رابطه اضطراب کرونا و نگرانی سلامتی با کیفیت زندگی: نقش میانجی‌گر تاب‌آوری در پرستاران [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 295-316]

 • تاب‌آوری اثر استرس شغلی بر التزام شغلی: نقش تعدیل‌گر تاب‌آوری در پرستاران [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 255-274]

 • تاب‌آوری‌‌ متغیرهای روان‌شناختی و سازمانی تاثیرگذار بر تاب‌آوری پرستاران در دوران پاندمی کرونا: یک مطالعه کیفی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 379-402]

 • تحلیل میانجی تحلیل میانجی، مدل‌سازی ریاضی، شاخص‌های برازش تأییدی، اصلاح مدل ذهنی: یک بازنگری انتقادی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 275-294]

 • ترومای سازمانی اثر هوش هیجانی بر بهره‌وری منابع انسانی با توجه به نقش میانجی ترومای سازمانی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 151-170]

 • ترومای سازمانی اثر ترومای سازمانی بر سلامت روان کارکنان با توجه به نقش تعدیل‌گر سرسختی روان‌شناختی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 503-521]

 • تعهد اجتماعی نقش واسطه‌ای خود‌شفقت‌ورزی در رابطه بین تعهد اجتماعی و عزت نفس با سازگاری شغلی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 463-482]

 • تعهد سازمانی بررسی نگرش‌های شغلی کارکنان شرکت پالایش گاز بیدبلند و ارایه راهکارهایی برای بهبود آن‌ها: یک مطالعه کیفی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 97-132]

 • تعهد سازمانی رابطه‌ رهبری اخلاقی و هویت سازمانی با رفتار غیراخلاقی به نفع سازمان با میانجی‌گری تعهد سازمانی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 483-502]

 • تعهد سازمانی متغیرهای روان‌شناختی و سازمانی تاثیرگذار بر تاب‌آوری پرستاران در دوران پاندمی کرونا: یک مطالعه کیفی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 379-402]

 • تناسب فرد- سازمان رابطه تناسب شخص- سازمان و شخص- شغل با فرسودگی شغلی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 445-462]

 • تناسب فرد- شغل رابطه تناسب شخص- سازمان و شخص- شغل با فرسودگی شغلی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 445-462]

 • تناسب فرد-شغل رابطه رهبری اخلاقی با رفتار اخلاقی: نقش میانجی‌گر فضیلت سازمانی ادراک‌شده و نقش تعدیل‌گر تناسب شخص-شغل [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 343-360]

 • توانمندسازهای سرمایه انسانی شناسایی عوامل توانمندساز سرمایه انسانی در رابطه با ارتقای عملکرد سازمان‌های فرهنگی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 75-96]

ح

 • حمایت سازمانی ادراک شده بررسی نگرش‌های شغلی کارکنان شرکت پالایش گاز بیدبلند و ارایه راهکارهایی برای بهبود آن‌ها: یک مطالعه کیفی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 97-132]

خ

 • خشنودی شغلی بررسی نگرش‌های شغلی کارکنان شرکت پالایش گاز بیدبلند و ارایه راهکارهایی برای بهبود آن‌ها: یک مطالعه کیفی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 97-132]

 • خلاقیت سازمانی رفتار خلاقانه عوامل سازمانی مؤثر بر خلاقیت سازمانی: یک مطالعه فراتحلیل در برخی سازمان‌های ایرانی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 49-74]

 • خود‌شفقت‌ورزی‌ نقش واسطه‌ای خود‌شفقت‌ورزی در رابطه بین تعهد اجتماعی و عزت نفس با سازگاری شغلی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 463-482]

 • خودکارآمدی اثربخشی آموزش شادکامی بر خودکارآمدی و انگیزش شغلی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 427-444]

د

 • دلبستگی شغلی بررسی نگرش‌های شغلی کارکنان شرکت پالایش گاز بیدبلند و ارایه راهکارهایی برای بهبود آن‌ها: یک مطالعه کیفی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 97-132]

ر

 • رشد روان‌شناختی در کار اثر سرمایه روان‌شناختی بر عملکرد شغلی و بهزیستی روان‌شناختی: نقش میانجی رشد روان‌شناختی در کار [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 27-48]

 • رضایت شغلی اثر مهارتهای شغلی بر خشنودی شغلی با نقش میانجی‌گر فرسودگی شغلی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 213-230]

 • رفتار اخلاقی رابطه رهبری اخلاقی با رفتار اخلاقی: نقش میانجی‌گر فضیلت سازمانی ادراک‌شده و نقش تعدیل‌گر تناسب شخص-شغل [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 343-360]

 • رفتار غیر‌اخلاقی به نفع سازمان رابطه‌ رهبری اخلاقی و هویت سازمانی با رفتار غیراخلاقی به نفع سازمان با میانجی‌گری تعهد سازمانی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 483-502]

 • رهبری اخلاقی رابطه رهبری اخلاقی با رفتار اخلاقی: نقش میانجی‌گر فضیلت سازمانی ادراک‌شده و نقش تعدیل‌گر تناسب شخص-شغل [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 343-360]

 • رهبری اخلاقی رابطه‌ رهبری اخلاقی و هویت سازمانی با رفتار غیراخلاقی به نفع سازمان با میانجی‌گری تعهد سازمانی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 483-502]

 • روایی بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس اعتماد تیمی و رابطه آن با انسجام و عملکرد تیم‌های کاری [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 317-342]

س

 • سازگاری شغلی نقش واسطه‌ای خود‌شفقت‌ورزی در رابطه بین تعهد اجتماعی و عزت نفس با سازگاری شغلی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 463-482]

 • سازمان‌های فرهنگی شناسایی عوامل توانمندساز سرمایه انسانی در رابطه با ارتقای عملکرد سازمان‌های فرهنگی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 75-96]

 • سرپرستی استثمارگر‌ اثر قلدری سازمانی بر احساس تنهایی کارکنان: نقش میانجی سرپرستی استثمارگر و باج‌گیری عاطفی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 231-254]

 • سرسختی روان‌شناختی اثر ترومای سازمانی بر سلامت روان کارکنان با توجه به نقش تعدیل‌گر سرسختی روان‌شناختی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 503-521]

 • سرمایه رواشناختی اثر سرمایه روان‌شناختی بر عملکرد شغلی و بهزیستی روان‌شناختی: نقش میانجی رشد روان‌شناختی در کار [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 27-48]

 • سلامت روان اثر ترومای سازمانی بر سلامت روان کارکنان با توجه به نقش تعدیل‌گر سرسختی روان‌شناختی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 503-521]

ش

 • شاخص تأیید برازش تحلیل میانجی، مدل‌سازی ریاضی، شاخص‌های برازش تأییدی، اصلاح مدل ذهنی: یک بازنگری انتقادی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 275-294]

 • شادکامی اثربخشی آموزش شادکامی بر خودکارآمدی و انگیزش شغلی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 427-444]

 • شغل خوب و انطباقی بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس شغل خوب و انطباقی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 1-26]

ع

 • عزت نفس نقش واسطه‌ای خود‌شفقت‌ورزی در رابطه بین تعهد اجتماعی و عزت نفس با سازگاری شغلی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 463-482]

 • عملکرد تیمی بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس اعتماد تیمی و رابطه آن با انسجام و عملکرد تیم‌های کاری [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 317-342]

 • عملکرد شغلی اثر سرمایه روان‌شناختی بر عملکرد شغلی و بهزیستی روان‌شناختی: نقش میانجی رشد روان‌شناختی در کار [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 27-48]

 • عملکرد شغلی اثربخشی آموزش برنامه ارتقای هوش سازمانی بر مؤلفه‌های آن [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 361-378]

 • عملکرد شغلی شناسایی عوامل توانمندساز سرمایه انسانی در رابطه با ارتقای عملکرد سازمان‌های فرهنگی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 75-96]

 • عوامل سازمانی عوامل سازمانی مؤثر بر خلاقیت سازمانی: یک مطالعه فراتحلیل در برخی سازمان‌های ایرانی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 49-74]

ف

 • فراتحلیل عوامل سازمانی مؤثر بر خلاقیت سازمانی: یک مطالعه فراتحلیل در برخی سازمان‌های ایرانی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 49-74]

 • فرسودگی شغلی اثر مهارتهای شغلی بر خشنودی شغلی با نقش میانجی‌گر فرسودگی شغلی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 213-230]

 • فرسودگی شغلی رابطه تناسب شخص- سازمان و شخص- شغل با فرسودگی شغلی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 445-462]

 • فضیلت سازمانی ادراک شده رابطه رهبری اخلاقی با رفتار اخلاقی: نقش میانجی‌گر فضیلت سازمانی ادراک‌شده و نقش تعدیل‌گر تناسب شخص-شغل [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 343-360]

ق

 • قلدری سازمانی اثر قلدری سازمانی بر احساس تنهایی کارکنان: نقش میانجی سرپرستی استثمارگر و باج‌گیری عاطفی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 231-254]

ک

 • کارآفرینی سازمانی رابطه هوش هیجانی با کارآفرینی سازمانی: نقش میانجی اشتیاق شغلی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 133-150]

 • کارراهه پروتیین اثر استراتژی خودرهبری بر موفقیت کارراهه با نقش میانجی کارراهه پروتیین [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 403-426]

 • کیفیت زندگی رابطه اضطراب کرونا و نگرانی سلامتی با کیفیت زندگی: نقش میانجی‌گر تاب‌آوری در پرستاران [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 295-316]

 • کیفیت زندگی کاری اثربخشی مشاوره کارراهه با رویکرد روایت درمانی برانطباق‌پذیری کارراهه، اهمال کاری وکیفیت زندگی کاری [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 197-212]

م

 • مدل ذهنی تحلیل میانجی، مدل‌سازی ریاضی، شاخص‌های برازش تأییدی، اصلاح مدل ذهنی: یک بازنگری انتقادی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 275-294]

 • مدل‌سازی ریاضی تحلیل میانجی، مدل‌سازی ریاضی، شاخص‌های برازش تأییدی، اصلاح مدل ذهنی: یک بازنگری انتقادی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 275-294]

 • مدیریت دانش اثربخشی آموزش برنامه ارتقای هوش سازمانی بر مؤلفه‌های آن [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 361-378]

 • مشاوره کارراهه با رویکرد روایت درمانی اثربخشی مشاوره کارراهه با رویکرد روایت درمانی برانطباق‌پذیری کارراهه، اهمال کاری وکیفیت زندگی کاری [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 197-212]

 • مقیاس اعتماد تیمی بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس اعتماد تیمی و رابطه آن با انسجام و عملکرد تیم‌های کاری [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 317-342]

 • مهارت شغلی اثر مهارتهای شغلی بر خشنودی شغلی با نقش میانجی‌گر فرسودگی شغلی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 213-230]

 • موفقیت کارراهه اثر استراتژی خودرهبری بر موفقیت کارراهه با نقش میانجی کارراهه پروتیین [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 403-426]

ن

 • نگرانی سلامتی رابطه اضطراب کرونا و نگرانی سلامتی با کیفیت زندگی: نقش میانجی‌گر تاب‌آوری در پرستاران [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 295-316]

 • نگرش شغلی بررسی نگرش‌های شغلی کارکنان شرکت پالایش گاز بیدبلند و ارایه راهکارهایی برای بهبود آن‌ها: یک مطالعه کیفی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 97-132]

و

ه

 • هوش سازمانی اثربخشی آموزش برنامه ارتقای هوش سازمانی بر مؤلفه‌های آن [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 361-378]

 • هوش معنوی متغیرهای روان‌شناختی و سازمانی تاثیرگذار بر تاب‌آوری پرستاران در دوران پاندمی کرونا: یک مطالعه کیفی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 379-402]

 • هوش هیجانی رابطه هوش هیجانی با کارآفرینی سازمانی: نقش میانجی اشتیاق شغلی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 133-150]

 • هوش هیجانی اثر هوش هیجانی بر بهره‌وری منابع انسانی با توجه به نقش میانجی ترومای سازمانی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 151-170]

 • هویت سازمانی رابطه‌ رهبری اخلاقی و هویت سازمانی با رفتار غیراخلاقی به نفع سازمان با میانجی‌گری تعهد سازمانی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 483-502]