همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

آ

 • آرزوهای تحصیلی رابطه آرزوهای تحصیلی، آرزوهای شغلی با هویت شغلی: نقش واسطه‌ای نگرش نسبت به آینده تحصیلی و شغلی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 1-20]

 • آرزوهای شغلی رابطه آرزوهای تحصیلی، آرزوهای شغلی با هویت شغلی: نقش واسطه‌ای نگرش نسبت به آینده تحصیلی و شغلی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 1-20]

 • آموزش مهارت‌های روانی- اجتماعی اثربخشی آموزش مهارت‌های روانی-اجتماعی بر بخشایش‌گری بین‌فردی و اضطراب اجتماعی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 113-124]

ا

 • ابعاد شایستگی شغلی کارکنان شناسایی و تبیین ابعاد شایستگی‌های شغلی کارکنان حراست دانشگاه اصفهان [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 21-44]

 • اخلاق حرفه ای نقش واسطه‌ای اخلاق حرفه ای در رابطه بین فضیلت سازمانی و بهزیستی روان‌شناختی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 95-102]

 • استحکام ذهنی سنجش ادراک معلمان از سبک رهبری بصیر و اثر آن بر بهزیستی روان‌شناختی: نقش میانجی استحکام ذهنی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 153-166]

 • استرس شغلی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی، استرس شغلی، تنظیم هیجان و فشار خون اولیه معلمان [دوره 9، شماره 2، 1401]

 • استرس شغلی تأثیر بیماری‌های اسکلتی-عضلانی بر تمایل به چرخش شغل با توجه به نقش میانجی استرس شغلی و نقش تعدیل‌گر ذهن‌آگاهی [دوره 9، شماره 2، 1401]

 • اشتیاق شغلی اثر حمایت سازمانی ادراک‌شده بر اشتیاق شغلی و رفتار مدنی سازمانی با میانجی‌گری سرمایه‌های روان‌شناختی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 83-94]

 • اضطراب اجتماعی اثربخشی آموزش مهارت‌های روانی-اجتماعی بر بخشایش‌گری بین‌فردی و اضطراب اجتماعی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 113-124]

 • الگوی ترغیب طراحی الگوی ترغیب به رفتار کارآفرینانه با رویکردهای شناختی و هیجانی (یک مطالعه کیفی) [دوره 9، شماره 2، 1401]

 • امید به زندگی رابطه جو محیط کار و امید به زندگی با سازگاری شغلی: نقش میانجی نیاز به پیشرفت [دوره 9، شماره 2، 1401]

ب

 • بهزیستی ذهنی نقش واسطه‌ای خشنودی شغلی در رابطه بین نقاط قوت شخصیت و بهزیستی ذهنی [دوره 9، شماره 2، 1401]

 • بهزیستی روان‌شناختی نقش واسطه‌ای اخلاق حرفه ای در رابطه بین فضیلت سازمانی و بهزیستی روان‌شناختی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 95-102]

 • بهزیستی روان‌شناختی سنجش ادراک معلمان از سبک رهبری بصیر و اثر آن بر بهزیستی روان‌شناختی: نقش میانجی استحکام ذهنی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 153-166]

 • بهزیستی روانشناختی نقش تاب‌آوری و بهزیستی روانشناختی در پیش بینی فرسودگی شغلی معلمان در زمان کووید 19 [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 45-68]

 • بهزیستی شغلی رابطه رهبری تحولی با بهزیستی شغلی، موفقیت شغلی ادراک‌شده و عملکرد انطباقی کارکنان [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 139-152]

 • بیماری‌های اسکلتی عضلانی تأثیر بیماری‌های اسکلتی-عضلانی بر تمایل به چرخش شغل با توجه به نقش میانجی استرس شغلی و نقش تعدیل‌گر ذهن‌آگاهی [دوره 9، شماره 2، 1401]

ت

 • تاب‌آوری شناسایی عوامل مؤثر بر تاب‌آوریِ منابع انسانی در شرایط بحران کووید-19 [دوره 9، شماره 2، 1401]

 • تاب‌آوری روانشناختی نقش تاب‌آوری و بهزیستی روانشناختی در پیش بینی فرسودگی شغلی معلمان در زمان کووید 19 [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 45-68]

 • تحقق و نقض مروری نظام‌مند بر پژوهش‌های قراردادهای روان‌شناختی پرستاران [دوره 9، شماره 2، 1401]

 • تحول ارائه مدل تحول فرهنگ سازمانی تعالی‌محور در صنعت فولاد [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 167-178]

 • تعهد سازمانی غنی‌سازی کار-خانواده: الگویی از پیشایندها و پیامدها [دوره 9، شماره 2، 1401]

 • تعهد سازمانی رابطه بین جو مشارکتی و ابعاد آن با تعهد سازمانی کارکنان [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 125-138]

 • تکریم ارباب رجوع تدوین الگوی مناسب برای تکریم ارباب رجوع [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 103-112]

 • تنظیم هیجان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی، استرس شغلی، تنظیم هیجان و فشار خون اولیه معلمان [دوره 9، شماره 2، 1401]

ج

 • جذابیت بازار صادرات طراحی الگوی مؤثر در ارتباط با جذابیت بازار صادراتی مناطق آزاد ایران (مورد مطالعه: منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند) [دوره 9، شماره 2، 1401]

 • جومحیط کار رابطه جو محیط کار و امید به زندگی با سازگاری شغلی: نقش میانجی نیاز به پیشرفت [دوره 9، شماره 2، 1401]

 • جو مشارکتی رابطه بین جو مشارکتی و ابعاد آن با تعهد سازمانی کارکنان [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 125-138]

چ

 • چرخش شغل تأثیر بیماری‌های اسکلتی-عضلانی بر تمایل به چرخش شغل با توجه به نقش میانجی استرس شغلی و نقش تعدیل‌گر ذهن‌آگاهی [دوره 9، شماره 2، 1401]

ح

 • حراست دانشگاه اصفهان شناسایی و تبیین ابعاد شایستگی‌های شغلی کارکنان حراست دانشگاه اصفهان [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 21-44]

 • حمایت سازمانی ادراک‌شده اثر حمایت سازمانی ادراک‌شده بر اشتیاق شغلی و رفتار مدنی سازمانی با میانجی‌گری سرمایه‌های روان‌شناختی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 83-94]

خ

 • خشنودی شغلی نقش واسطه‌ای خشنودی شغلی در رابطه بین نقاط قوت شخصیت و بهزیستی ذهنی [دوره 9، شماره 2، 1401]

 • خشنودی شغلی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خشنودی شغلی در کارکنان با تجربه دورکاری: نقش تعدیل‌گر رضایت از کانال‌های ارتباطی و میزان دورکاری [دوره 9، شماره 2، 1401]

 • خودکارآمدی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی، استرس شغلی، تنظیم هیجان و فشار خون اولیه معلمان [دوره 9، شماره 2، 1401]

 • خودکارآمدی شغلی تأثیر سازگاری شغلی بر فلات زدگی با نقش تعدیل‌گر خودکارآمدی شغلی [دوره 9، شماره 2، 1401]

د

 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی، استرس شغلی، تنظیم هیجان و فشار خون اولیه معلمان [دوره 9، شماره 2، 1401]

 • دورکاری رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خشنودی شغلی در کارکنان با تجربه دورکاری: نقش تعدیل‌گر رضایت از کانال‌های ارتباطی و میزان دورکاری [دوره 9، شماره 2، 1401]

ذ

 • ذهن‌آگاهی تأثیر بیماری‌های اسکلتی-عضلانی بر تمایل به چرخش شغل با توجه به نقش میانجی استرس شغلی و نقش تعدیل‌گر ذهن‌آگاهی [دوره 9، شماره 2، 1401]

ر

 • رضایت از کانال‌های ارتباطی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خشنودی شغلی در کارکنان با تجربه دورکاری: نقش تعدیل‌گر رضایت از کانال‌های ارتباطی و میزان دورکاری [دوره 9، شماره 2، 1401]

 • رفتار کارآفرینانه طراحی الگوی ترغیب به رفتار کارآفرینانه با رویکردهای شناختی و هیجانی (یک مطالعه کیفی) [دوره 9، شماره 2، 1401]

 • رفتار مدنی سازمانی اثر حمایت سازمانی ادراک‌شده بر اشتیاق شغلی و رفتار مدنی سازمانی با میانجی‌گری سرمایه‌های روان‌شناختی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 83-94]

 • رفتار ناایمن رابطه ساده و چندگانه روان رنجورخویی، فشار کاری ادراک‌شده و کارآمدی ایمنی با رفتار ناایمن [دوره 9، شماره 2، 1401]

 • رفتارهای شغلی نقش صفات پنج‌گانه تاریک شخصیت در پیش‌بینی رفتارهای شغلی مخرب [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 69-82]

 • رفتارهای مخرب نقش صفات پنج‌گانه تاریک شخصیت در پیش‌بینی رفتارهای شغلی مخرب [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 69-82]

 • رهبری بصیر سنجش ادراک معلمان از سبک رهبری بصیر و اثر آن بر بهزیستی روان‌شناختی: نقش میانجی استحکام ذهنی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 153-166]

 • رهبری تحولی رابطه رهبری تحولی با بهزیستی شغلی، موفقیت شغلی ادراک‌شده و عملکرد انطباقی کارکنان [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 139-152]

 • روان‌رنجوری رابطه ساده و چندگانه روان رنجورخویی، فشار کاری ادراک‌شده و کارآمدی ایمنی با رفتار ناایمن [دوره 9، شماره 2، 1401]

 • رویکرد شناختی طراحی الگوی ترغیب به رفتار کارآفرینانه با رویکردهای شناختی و هیجانی (یک مطالعه کیفی) [دوره 9، شماره 2، 1401]

 • رویکرد هیجانی طراحی الگوی ترغیب به رفتار کارآفرینانه با رویکردهای شناختی و هیجانی (یک مطالعه کیفی) [دوره 9، شماره 2، 1401]

س

 • سازگاری شغلی تأثیر سازگاری شغلی بر فلات زدگی با نقش تعدیل‌گر خودکارآمدی شغلی [دوره 9، شماره 2، 1401]

 • سازگاری شغلی رابطه جو محیط کار و امید به زندگی با سازگاری شغلی: نقش میانجی نیاز به پیشرفت [دوره 9، شماره 2، 1401]

 • سرمایه‌های روا‌ن‌شناختی اثر حمایت سازمانی ادراک‌شده بر اشتیاق شغلی و رفتار مدنی سازمانی با میانجی‌گری سرمایه‌های روان‌شناختی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 83-94]

 • سرمایه‌های روان‌شناختی غنی‌سازی کار-خانواده: الگویی از پیشایندها و پیامدها [دوره 9، شماره 2، 1401]

 • سلامت روان اثربخشی آموزش مهارت‌های روانی-اجتماعی بر بخشایش‌گری بین‌فردی و اضطراب اجتماعی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 113-124]

ش

 • شخصیت نقش صفات پنج‌گانه تاریک شخصیت در پیش‌بینی رفتارهای شغلی مخرب [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 69-82]

 • شکل‌گیری و توسعه مروری نظام‌مند بر پژوهش‌های قراردادهای روان‌شناختی پرستاران [دوره 9، شماره 2، 1401]

ص

 • صفات تاریک نقش صفات پنج‌گانه تاریک شخصیت در پیش‌بینی رفتارهای شغلی مخرب [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 69-82]

 • صنعت فولاد ارائه مدل تحول فرهنگ سازمانی تعالی‌محور در صنعت فولاد [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 167-178]

ع

 • عملکرد انطباقی رابطه رهبری تحولی با بهزیستی شغلی، موفقیت شغلی ادراک‌شده و عملکرد انطباقی کارکنان [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 139-152]

غ

ف

 • فرسودگی شغلی نقش تاب‌آوری و بهزیستی روانشناختی در پیش بینی فرسودگی شغلی معلمان در زمان کووید 19 [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 45-68]

 • فرهنگ سازمانی تعالی‌محور ارائه مدل تحول فرهنگ سازمانی تعالی‌محور در صنعت فولاد [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 167-178]

 • فرهنگ مشارکت رابطه بین جو مشارکتی و ابعاد آن با تعهد سازمانی کارکنان [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 125-138]

 • فشار کاری ادراک‌شده رابطه ساده و چندگانه روان رنجورخویی، فشار کاری ادراک‌شده و کارآمدی ایمنی با رفتار ناایمن [دوره 9، شماره 2، 1401]

 • فضیلت سازمانی نقش واسطه‌ای اخلاق حرفه ای در رابطه بین فضیلت سازمانی و بهزیستی روان‌شناختی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 95-102]

 • فلات‌زدگی شغلی تأثیر سازگاری شغلی بر فلات زدگی با نقش تعدیل‌گر خودکارآمدی شغلی [دوره 9، شماره 2، 1401]

ق

 • قرارداد روان‌شناختی مروری نظام‌مند بر پژوهش‌های قراردادهای روان‌شناختی پرستاران [دوره 9، شماره 2، 1401]

ک

 • کارآمدی ایمنی رابطه ساده و چندگانه روان رنجورخویی، فشار کاری ادراک‌شده و کارآمدی ایمنی با رفتار ناایمن [دوره 9، شماره 2، 1401]

 • کووید-19 نقش تاب‌آوری و بهزیستی روانشناختی در پیش بینی فرسودگی شغلی معلمان در زمان کووید 19 [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 45-68]

م

 • محتوا مروری نظام‌مند بر پژوهش‌های قراردادهای روان‌شناختی پرستاران [دوره 9، شماره 2، 1401]

 • منطقه آزاد اروند طراحی الگوی مؤثر در ارتباط با جذابیت بازار صادراتی مناطق آزاد ایران (مورد مطالعه: منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند) [دوره 9، شماره 2، 1401]

 • موفقیت شغلی ادراک‌شده رابطه رهبری تحولی با بهزیستی شغلی، موفقیت شغلی ادراک‌شده و عملکرد انطباقی کارکنان [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 139-152]

ن

 • نظریه داده بنیاد تدوین الگوی مناسب برای تکریم ارباب رجوع [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 103-112]

 • نظریه داده بنیاد طراحی الگوی ترغیب به رفتار کارآفرینانه با رویکردهای شناختی و هیجانی (یک مطالعه کیفی) [دوره 9، شماره 2، 1401]

 • نقاط قوت شخصیت نقش واسطه‌ای خشنودی شغلی در رابطه بین نقاط قوت شخصیت و بهزیستی ذهنی [دوره 9، شماره 2، 1401]

 • نگرش کارکنان رابطه بین جو مشارکتی و ابعاد آن با تعهد سازمانی کارکنان [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 125-138]

 • نگرش نسبت به آینده تحصیلی و شغلی رابطه آرزوهای تحصیلی، آرزوهای شغلی با هویت شغلی: نقش واسطه‌ای نگرش نسبت به آینده تحصیلی و شغلی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 1-20]

 • نیاز به پیشرفت رابطه جو محیط کار و امید به زندگی با سازگاری شغلی: نقش میانجی نیاز به پیشرفت [دوره 9، شماره 2، 1401]

و

 • ویروس کرونا شناسایی عوامل مؤثر بر تاب‌آوریِ منابع انسانی در شرایط بحران کووید-19 [دوره 9، شماره 2، 1401]

 • ویژگی‌های شخصیتی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خشنودی شغلی در کارکنان با تجربه دورکاری: نقش تعدیل‌گر رضایت از کانال‌های ارتباطی و میزان دورکاری [دوره 9، شماره 2، 1401]

ه

 • هویت شغلی رابطه آرزوهای تحصیلی، آرزوهای شغلی با هویت شغلی: نقش واسطه‌ای نگرش نسبت به آینده تحصیلی و شغلی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 1-20]