راه اندازی سامانه مشابه یاب سمیم نور

مقالات ارسالی به مجله مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی با استفاده از "نرم افزار مشابه یاب سمیم نور برای بررسی اصالت مقاله های  بررسی خواهد شد.

http://www.inoor.ir