همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

شرایط پذیرش مقاله جهت بررسی در مجله مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی

هیأت تحریریه از تمام نویسندگانی که برای این مجله مقاله ارسال می‌دارند تقاضا دارد نکات زیر را رعایت کنند:

1- عنوان مقاله به فارسی و انگلیسی نوشته شود.

2- چکیده: به دو صورت چکیده‌های فارسی و انگلیسی در حدود 150 تا 250 کلمه نوشته شود. همچنین چکیده مقاله به زبان انگلیسی می بایست ترجمه‌ی محتوای چکیده فارسی بوده و دارایبخشهای هدف، روش، نتایج و نتیجه‌گیری باشد.

3- کلیدواژگان به دو صورت فارسی و انگلیسی در پائین چکیده‌ها آورده شوند (3 تا 5 کلمه).

4- مقدمهمقاله شامل (بیان مسأله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش با بهره‌گیری از نظریه‌ها و منابع جدید) باشد.

5- بیان هدف‌ها، پرسش‌ها یا فرضیه‌های پژوهش به درستی درج شده باشد.

6- روششناسی پژوهش شامل (طرح و روش پژوهش، جامعه آماری وروش نمونه‌گیری، ابزارها و روایی و پایایی آن‌ها و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها) باشد.

7- یافته‌ها به روشنی نتایج پژوهش را نشان دهد.

8- بحث و نتیجه‌گیری مقاله می‌بایست به بررسی نتایج پژوهش و تبیین یافته‌ها، بیان محدودیت‌ها و پیشنهادها بپردازد.

9- معادل‌های خارجی، اصطلاحات و مفاهیم علمی و غیررایج بار اول که در مقاله به آن‌ها اشاره می‌شود به صورت کامل در همان صفحه به صورت پانوشت آورده شوند.

10- منابع اشاره شده در متن مقاله باید از منابعی معتبر، معروف و جدید باشند.

11- فهرست منابع به‌ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شود. چنانچه برخی از منابع فارسی باشند می‌بایست نام نویسنده و نویسندگان به انگلیسی، سال مربوطه به میلادی تبدیل‌شده و در انتها عبارت (Persian) اضافه شود. (همچنین ضرورت دارد که منابع فارسی که به انگلیسی ترجمه شده اند نیز در فایلی جداگانه ارسال گردد)

12- نحوه رفرنسدهی در متن در برای تمامی منابع اعم از فارسی و انگلیسی به‌صورت الگو زیر نوشته شود.

نویسنده یک نفر

(Arshadi, 2017)

نویسنده دو نفر

(Arshadi & Hashemi, 2017)

همچنین برای اولین بار در متن در صورتی که نویسنده بیش از دو نفر باشد تمامی اسامی تا شش نفر اول نوشته می‌شود و اگر بیش از شش نفر باشند تنها نام نویسنده اول نوشته شده و et al. پس از آن نوشته شود.                                                    (Arshadi et al., 2017)

 

نمونههائی از منبعنویسی در فهرست منابع

مجله

نام خانوادگی، نام (سال). عنوان مقاله. نام مجله، دوره(شماره)، شروع صفحه- پایان صفحه.

Hurtz, G. M., & Donovan, J. J. (2000). Personality and job performance. Journal of Applied Psychology, 85(6), 869-879.

کتاب

نام خانوادگی، نام (سال). عنوان کتاب. مکان انتشار: ناشر.

Bowlby, J. (1988). A secure base: Clinical applications of attachment theory. London: Rutledge.

 

نام خانوادگی، نام (سال). عنوان بخش یا فصل مربوطه. نام و نام‌خانوادگی مترجم. عنوان کتاب (شماره ویرایش، صص: صفحه شروع فصل- صفحه پایان فصل). مکان انتشار: ناشر.

Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Contemporary approaches to assessing mediation in communication research. In A. F. Hayes, M. D. Slater, & L. B. Snyder (Eds.), The Sage sourcebook of advanced data analysis methods for communication research (pp. 13-54). Thousand Oaks, CA: Sage.

 

کنفرانس

نام خانوادگی، نام (سال همایش). عنوان همایش. ارائه شده در عنوان همایش، مکان همایش.

Reoyo, A., Lopez, R., & Lucha, V. (2005). Meredith Belbin team roles and modes of conflict behaviour: A study in work teams from basque country organizations. Poster presented at the Annual Conference of the International Association for Conflict Management (IACM), Seville, Spain.

 

پایاننامه

نام خانوادگی، نام (سال همایش). عنوان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری. نام دانشگاه، شهر.

Nooraida, M. N. (2011). The relationship between workplace spirituality and counterproductive work behavior. Doctoral Dissertation, University Utara Malaysia, Malaysia.

 

 

ملاحظات

1. مقاله همزمان برای مجله دیگر ارسال نشده یا در جای دیگر چاپ نشده باشد.

2. مسئولیت مطالب ارائه شده در هر مقاله بر عهده نویسنده (نویسندگان) آن است.

3. مجله در پذیرش و یا رد مقاله آزاد است.

4. مجله در ویرایش و تغییرات ضروری مطالب مقاله آزاد است.

5. مقاله‌های رسیده ابتدا توسط هیأت تحریریه مورد بررسی قرار می‌گیرند و در صورت متناسب بودن با اهداف مجله و رعایت ضوابط علمی توسط سه نفر از صاحبنظران به صورت محرمانه داوری خواهد شد.

 

فرمت و قلم‌های مورد استفاده در تهیه مقاله برای مجله مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی

 

مقاله با استفاده از نرمافزار Word 2007 و به‌صورت فایل تک ستونه، اندازه کاغذ (21 × 7/29) سانتیمتر (قطع A4) با رعایت نکات زیر تهیه و در سامانه الکترونیکی مجله ثبت شود.

 

 

پیرو آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به‌ منظور پاسداری از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و پیشگیری از چاپ نوشتارهای تکراری، نشریه مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی از نرم‌افزار همسان یاب استفاده می‌نماید. لذا ارسال گزارش سامانه همانند جوالزامی است

 

 


 

مقاله در قالب 3  فایل (1- مشخصات نویسندگان،  2- فایل اصلی مقاله بدون نام نویسندگان، 
3- فرم تعهد رعایت اخلاق نشر و افشای تعارض منافع)
ارسال گردد

 

ترتیب اسامی نویسندگان مقاله چه در فایل مشخصات نویسندگان و چه بر روی سامانه حتما یکسان وارد شود

 

فایل شیوه منبع نویسی مبتنی بر APA

 

 http://s3.picofile.com/file/8213214718/PESI_reference_style_APA6th_1_.pdf.html

 

 

 

نرم افزار ویراستیار(ویژه اصلاح متن)

 

http://s6.picofile.com/file/8212859568/mag.zip.html