همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

خواهشمند است داوران محترم پس از ارسال یک نسخه از مقاله توسط سردبیر موارد زیر را در نظر بگیرند:

1. نقد و بررسی سازنده و تهیه نظرات کامل درباره مقاله در جهت کمک به  بهبود کار نویسندگان

2. ارائه کلیه اطلاعات مورد نیاز در مهلت تعیین شده

3. تهیه توصیه‌های به سردبیر در مورد مناسب بودن مقاله برای انتشار در مجله

4. گزارش سوء رفتارهای احتمالی پژوهشی

5. ارزیابی مقاله به صورت محرمانه

6. عدم استفاده از کارهایی که در مقاله توصیف شده است

7. عدم ارتباط مستقیم با نویسندگان، اگر به نوعی نویسندگان را شناسایی کنند

8. عدم معرفی خود به نویسندگان

9. عدم انتقال مقاله به یکی دیگر از داوران

10. اطمینان از اینکه مقاله ارسالی از کیفیت بالا و مناسبی برخوردار است

11. در صورتی‌ که نویسنده مقاله مورد نظر را در هر نشریه دیگری به چاپ رسانده باشد به سردبیر اطلاع‌رسانی شود

 

مواردی که لازم است حتماً توسط  داوران بررسی شود، شامل موارد زیر است:


1. نوآوری و اصالت

2. اعتبار علمی

3. مشارکت ارزشمند در زمینه مربوطه

4. جنبه‌های اخلاقی

5. ساختار مقاله ارائه شده و ارتباط آن با دستورالعمل‌های راهنمای نویسندگان

6. منابع موجود برای تأیید محتوا ارائه شده است

7. گرامر، نقطه گذاری، املا و ارجاع و سبک استناد

8. سوء رفتار علمی

 

 

اسامی داوران نشریه از ابتدا تا سال 1401

نام نام خانوادگی کد پابلونز کد اورکید سمت/ سازمان
نسرین ارشدی   0000-0002-0368-6197 استاد، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
علی اسلامیان ADA-8622-2022 0000-0002-4128-0681 دانشجوی دکتری روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
هاجر برات     استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
کیومرث بشلیده   0000-0001-5406-5684 استاد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
صالحه پیریایی ABF-9853-2022 0000-0003-3615-8937 دکتری روانشناسی تربیتی،عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشکده رفاه، ـهران، ایران
بهرام پیمان نیا AEW-6012-2022 0000-0002-4959-2145 استادیار گره روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
طیه رحیمی   0000-0002-8781-7907 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه بجنورد، بجنورد،‌ ایران
علیرضا سوادکوهی   0000-0002-3395-798X عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین (ع)
کیمیا طوسی   0000-0002-0462-2451 گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
راضیه عابدینی ولامدهی   0000-0001-7678-644X دانشجوی دکترای روان‌شناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
نوری کعب عمیر ADE-1111-2022 0000-0001-5532-385X دکترای روان‌شناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
عاطفه محمدحسینی     دانشجوی دکتری، گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
سید محمد جواد موسوی نیا   0000-0003-1353-5322  دانشجوی دکترای روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران
عبدالکاظم نیسی GLQ-5479-2022   استاد، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
سید اسماعیل هاشمی ABE-4697-2021 0000-0002-7220-0170 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

 

 

اسامی داوران نشریه از ابتدا تا سال 1400

 

نام نام خانوادگی کد پابلونز کد اورکید سمت/ سازمان
نسرین ارشدی   0000-0002-0368-6197 استاد، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
علی اسلامیان   0000-0002-4128-0681 دانشجوی دکتری روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
هاجر براتی     استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
کیومرث بشلیده   0000-0001-5406-5684 استاد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
طیبه رحیمی   0000-0002-8781-7907 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه بجنورد، بجنورد،‌ ایران
راضیه عابدینی ولامدهی   0000-0001-7678-644X دانشجوی دکترای روان‌شناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
نوری کعب عمیر   0000-0001-5532-385X دکترای روان‌شناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
عاطفه محمدحسینی     دانشجوی دکتری، گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
غلامحسین مکتبی   0000-0002-9908-8481 دانشیار، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
سیدمحمدجواد موسوی نیا   0000-0003-1353-5322 دانشجوی دکترای روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران
عبدالکاظم نیسی GLQ-5479-2022   استاد، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
سید اسماعیل هاشمی ABE-4697-2021 0000-0002-7220-0170 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
سیده منور یزدی ABB-3732-2020             0000-0002-8112-3816 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایراناسامی داوران نشریه از ابتدا تا سال 1399

نام

نام خانوادگی

سمت / سازمان

کد اورکید

 پابلونز

عباس

ابوالقاسمی

استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

 

 

نسرین

ارشدی

استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

0000-0002-0368-6197

 

 

علی

افشاری

استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

 

 

هاجر

براتی

استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

 

 

کیومرث

بشلیده

استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

0000-0001-5406-5684

 

 

صالحه

پیریایی

استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه  رفاه، تهران، ایران

0000-0003-3615-8937

 

ABF-9853-2022

 

سیمین

حسینیان

استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

 

 

محمد

ربیعی

دانشیار گروه مشاوره و راهنمایی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

 

 

طیبه

رحیمی پردنجانی

استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه بجنورد، بجنورد،‌ ایران

0000-0002-8781-7907

 

 

چنگیز

رحیمی طاقانکی

استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

 

 

علی

زکی یی

دانشجوی دکتری روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

 

 

کیانوش

زهراکار

دانشیار گروه مشاوره و راهنمایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

 

 

محمود

ساعتچی

استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

 

 

سیامک

سامانی

دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران

 

 

حسین

سماواتیان

دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

 

 

حسین

شکرکن

استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

 

 

مجید

صفاری نیا

استاد دگروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

 

 

راضیه

عابدینی ولامدهی

دانشجوی دکتری روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

0000-0001-7678-644X

 

 

حمیدرضا

عریضی سامانی

استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

 

 

هادی

فرهادی

استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

 

 

نوری

کعب عمیر

دکتری روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

0000-0001-5532-385X

 

ADE-1111-2022

کاترین

کوانتس

استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه ویندزور، کانادا

 

 

محسن

گل پرور

دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان، اصفهان، ایران

 

 

علی

مهداد

استادیار گروه روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامى، واحد اصفهان (خوراسگان)، خوراسگان، ایران

 

 

مهدی

نداف

دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

0000-0003-2888-4904

 

AEP-9920-2022

عبدالزهرا

نعامی

استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

 

AEA-8882-2022

ابوالقاسم

نوری

استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

 

 

عبدالکاظم

نیسی

استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

 

GLQ-5479-2022

 

سید اسماعیل

هاشمی

دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

0000-0002-7220-0170

ABE-4697-2021

زرگر

یدالله

دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

 

 

سیده منور

یزدی

استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران