همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

فرایند پذیرش مقالات

تمام مقالاتی که به نشریه "مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی" ارسال میشوند، در جلسه هیات تحریریه طرح و در صورت اینکه از نظر علمی مناسب تشخیص داده شوند، حداقل برای 3 داور ارسال میگردد. بر این اساس در صورت عدم مناسب بودن موضوع از روند بررسی خارج میگردد. در صورت پاسخ مثبت داوران برای چاپ برای رفع اشکالات به نویسنده مکاتبهکننده ارسال خواهد شد. زمان بازبینی اغلب بسته به زمینه موضوع مقاله متفاوت است. مقالاتی که به نشریه مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی ارسال میشوند نباید همزمان در نشریات دیگری مورد بررسی قرار گیرند و یا بخشی از آنها نباید قبلاً منتشر شده باشد.