همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانشیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه عزت نفس سازمان‌محور و تطابق شخص–شغل با رضایت شغلی کتابداران انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی کتابداران دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور بودند که 61 نفر از آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان در پژوهش پرسشنامه‌های عزت نفس سازمان‌محور، تطابق شخص-شغل و رضایت شغلی را تکمیل نمودند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی ساده و تحلیل رگرسیون چندگانه با روش گام به گام) تحلیل شد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که تطابق شخص-شغل با رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت دارد اما عزت نفس سازمان‌محور با وجود معنی‌دار بودن ضریب همبستگی ساده آن با رضایت شغلی، حائز وزن معنی‌دار در رگرسیون گام به گام نبود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Organization-Based Self-Esteem and Person-Job Fit with Job Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Sahar Swadekouhi 1
  • Simin Zoghibiqnad 2
  • Maryam Hosseinpour 3
  • Syrus Amirpour Birgani 4

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between organizational-based self-esteem and person-job fit with job satisfaction. The statistical population concluded all librarians of Shahid Chamran University of Ahvaz, and Jundishapur University of Medical Sciences. From this population 61 librarian were selected by available sampling method. The participants completed organization-based self-esteem, person-job fit and job satisfaction questionnaires. Data were analyzed using multiple regression analysis (with stepwise method). Findings indicated that person-job fit have a positive relationship with job satisfaction, but organization-based self-esteem despite significant simple correlation with job satisfaction, has not significant weight in stepwise regression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Satisfaction
  • organizational-based self-esteem
  • person-job fit
فارسی
باقری، علیرضا (1388). بررسی تأثیرات ادراک شده شخص-سازمان، شخصشغل و شخص-گروه بر انگیزش شغلی، عملکرد شغلی و نگرش‌های شغلی (خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی) در یک شرکت صنعتی. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.
پاکروش، سیده زهرا (1394). رابطه بین عزت نفس سازمانی و حمایت سازمانی با رضایت شغلی در کارکنان بیمه سلامت. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت.
حسینی کوکمری، پریسا؛ ماشالاهی، علیرضا؛ و بقایی، رحیم (1393). نقش واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی و خشنودی شغلی پرستاران. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 13(1)، 36-55.
دستورانی، مهران و پوریوسف، سیاوش (1391). بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سلامت روانی با رضایت شغلی کارکنان.  فصلنامه نظارت و بازرسی، 6(20)، 134-109.
رجب‌بیگی، مجتبی؛ امینی، مجید؛ پرتوی، بامداد؛ و قنبرزاده علمداری، ناهید (1384). سنجش رضایت شغلی منابع انسانی در بخش دولتی و عوامل مؤثر بر آن. فصلنامه مدرس علوم انسانی، 10(1)، 129-111.
ریجو، رونالد (1995). زمینه روان‌شناسی صنعتی و سازمانی. ترجمه داوود حسین‌زاده، زهرا لبادی و پرویز صالحی (1383). تهران: انتشارات مازیار.

زارع، راضیه (1390). رابطه حمایت سازمانی ادراک شده، مبادله رهبر-پیرو و عزت ‌نفس سازمانی با رفتارهای انحرافی کاری درمیان کارکنان شرکت منطقه 2 عملیات انتقال گاز اصفهان. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه اصفهان، اصفهان.

سخراوی، رضا؛ ظهیری، آزیتا؛ احمدی چگنی، سحر و کرمی راد، بهنام (1392). بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و عزت نفس سازمانی با توجه به نقش میانجی‌گری حمایت سازمانی ادراک شده در کارکنان. مجله روانشناسی اجتماعی، 8(29)، 84- 75.
صادقیان، فاطمه؛ عابدی، محمدرضا؛ و باغبان، ایران (1388). بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی و انواع تیپ‌های شخصیتی. مجله پژوهش‌های تربیتی و روانشناختی، 4(2)، 66-49.
گل‌پرور، محسن؛ آقایی، اصغر و حسین‌زاده، خیرالله (1392). الگوی ساختاری رابطه تناسب فرد-شغل، با فرسودگی هیجانی و نگرش‌های شغلی. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 14(1)، 33-23.
نعامی، عبدالزهرا؛ شمسی، مرجان؛‌ هاشمی، سید اسماعیل؛ و بشلیده، کیومرث (1393). نقش تعدیل‌گر بهزیستی حرفه‌ای در رابطه خشنودی شغلی و سرمایه روان‌شناختی با خلاقیت سازمانی. مجله مطالعات روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، 1(2)، 71-88.
نعامی، عبدالزهرا؛‌ هاشمی، سید اسماعیل؛ و انصافداران، فریده (1392). بررسی رابطه علی تطابق در محیط کار با رفتارهای مدنی سازمانی و رفتارهای ضدتولید در محیط کار با میانجی‌گری انگیزش شغلی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 5(16)، 109-127.
 
لاتین
Cable, D. M., & DeRue, D. S. (2002). The convergent and discriminant validity of subjective fit perceptions. Journal of Applied Psychology, 87(5), 875-884.
Green, S. B. (1991). How many subjects does it take to do a regression analysis?. Multivariate Behavioral Research, 26(3), 499‐510.
Holland, J. L. (1985). Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Iqbal, M. T., Latif, W., & Naseer, W. (2012). The impact of person job fit on job satisfaction and its subsequent impact on employee's performance. Mediterranean Journal of Social Sciences, 3(2), 523-530.
Jex, S. M., & Britt, T. W. (2014). Organizational psychology: A scientist-practitioner approach. New Jersey: John Wiley & Sons Press.
Judge, T. A., & Bono, J. E. (2001). Relationship of core self-evaluations traits-self-esteem, generalized self-efficacy, locus of control, and emotional stability-with job satisfaction and job performance: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 86(1), 80-92.
Peng, Y., & Mao, C. (2015). The impact of person-job fit on job satisfaction: the mediator role of self-efficacy. Social Indicators Research, 121(3), 805-813.
Pierce, J. L., & Gardner, D. G. (2004). Self-esteem within the work and organizational context: A review of the organization-based self-esteem literature. Journal of Management, 30(5), 591-622.
Sekiguchi, T. (2004). Person-organization fit and person-job fit in employee selection: A review of the literature. Osaka Keidai Ronshu, 54(6), 179-196.
Wheeler, A. R., Coleman Gallagher, V., Brouer, R. L., & Sablynski, C. J. (2007). When person-organization (mis) fit and (dis) satisfaction lead to turnover: The moderating role of perceived job mobility. Journal of Managerial Psychology, 22(2), 203-219.