همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

4 دانشیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

این پ‍ژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش هوش سازمانی بر مؤلفه‌های آن در کارکنان ستادی یکی از صنایع وزارت دفاع انجام شد. پژوهش حاضر، یک مطالعه شبه‌آزمایشی به شیوه پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه گواه بود. بدین منظور از بین کارکنان ستادی یکی از صنایع وزارت دفاع با روش نمونه‌گیری در دسترس 32 نفر انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (16 نفر) و گواه (16 نفر) قرار گرفتند. بسته محقق‌ساخته آموزش هوش سازمانی طی 11 جلسه دو ساعته برای گروه آزمایش اجرا شد. در طول این مدت گروه گواه هیچ‌گونه آموزشی دریافت نکردند. هر دو گروه مقیاس محقق‌ساخته هوش سازمانی را در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS-19 تحلیل شد. نتایج تحلیل کوواریانس چند‌متغیری نشان داد که بین دو گروه آزمایش و گواه در کلیه مؤلفه‌های هوش سازمانی به جز مدیریت دانش تفاوت معنی­داری وجود دارد و میانگین نمرات گروه آزمایش در این مؤلفه‌ها در مرحله پس­آزمون از گروه گواه بیشتر بود (001/0≥p). هوش سازمانی از جمله عواملی است که بر افزایش بهره‌ورى سازمان‌ها و عملکرد مطلوب کارکنان تأثیر دارد، بنابراین انجام اقداماتی برای ارتقای سطح این متغیر توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Organizational Intelligence Program Training on its Components

نویسندگان [English]

  • Amir Hosein Yazdani 1
  • mahmoud najafi 2
  • Ali Akbar AminBaidokhti 3
  • Mohammad Ali Mohammadyfar 4
  • Issac Rahimian Boogar 2

1 Ph.D Student of Psychology, Department of Clinical Psychology, Semnan University, Semnan, Iran

2 Associate Professor, Department of Psychology, Semnan University, Semnan, Iran

3 Professor, Department of Education Management, Semnan University, Semnan, Iran

4 Associate Professor, Department of Educational Psychology, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

Introduction
The purpose of this study was to investigate the effectiveness of organizational intelligence training program on its components.
 
Method
The present study was a quasi-experimental study with pre-test, post-test and control group. For this purpose, 32 employees were selected by census sampling method from employees of one of the Ministry of Defense industries. These employees were randomly divided into experimental (n=16) and control (n=16) groups. The researcher-made package of organizational intelligence training was administered to the experimental group during 11 two-hours sessions. During this time the control group received no training. Both groups completed the researcher-made organizational intelligence scale in the pre-test and post-test stages. Multivariate covariance analysis and Spss-19 software were used for data analysis.
 
Results
The results of multivariate covariance analysis showed that there are significant differences between two experimental and control groups in all components of organizational intelligence except knowledge management. The mean scores of the experimental group in these components in the post-test stage were higher than the control group (p<0.001).
 
Discussion
Organizational intelligence is one of the factors wich influence the organizational productivity and job performance of employees. therefore, taking appropriate measures for enhancing the level of Organizational intelligence is recommented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational intelligence
  • knowledge management
  • job performance