همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس مرکز بهداشت، مشاوره دانشگاه ایلام

چکیده

چکیده

مطالعات نشان می‌دهد که بین 50 تا 90 درصد حوادث و آسیب‌ها، ناشی از کار به علت رفتارهای ناایمن و خطای انسانی روی می‌دهد. متخصصین ایمنی بر این عقیده هستند که با تمرکز و تلاش فزاینده بر رفتار انسانی می‌توان به طور قابل ملاحظه‌ای حوادث ناشی از کار را کاهش داد لذا بر این اساس شناسایی عوامل مرتبط با رفتارهای ناایمن در پیشگیری از این حوادث مفید می‌باشند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه ساده و چندگانه روان رنجوری، فشار کاری ادراک شده و کارآمدی ایمنی با رفتار ناایمن در کارکنان پالایشگاه گاز شهر ایلام انجام شد. طرح پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر حاضر شامل تمامی کارکنان پالایشگاه گاز شهر ایلام بودند. به منظور انجام پژوهش حاضر تعداد 200 نفراز کارکنان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس رفتارهای ایمن، (2010 Salleh,). پرسشنامه پنج عاملی شخصیت (گویه‌های مرتبط با سازه روان رنجوری)، (Costa & McCrae, 1985). پرسشنامه فشار کاری ادراک شده، Seo, 2005)) استفاده گردید. پس از جمع‌آوری اطلاعات، داده‌ها بوسیله نرم افزار 20 -SPSS و آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین روان رنجوری و فشار کاری ادراک شده با رفتار ناایمن کارکنان رابطه مثبت معنی‌داری مشاهده می‌شود. و بین کارآمدی ایمنی با رفتار ناایمن در کارکنان رابطه منفی معنی داری وود دارد. همچنین رگرسیون پیش بینی رفتار ناایمن کارکنان از روی متغیرهای رنجوری، فشار کاری ادراک شده و کارآمدی ایمنی معنی‌دار می‌باشد به گونه‌ای که متغیرها با هم 39 درصد واریانس متغیر ملاک (رفتار ناایمن در کارکنان) را پیش بینی می‌کنند. بر این اساس می‌توان نتیجه‌گیری نمود که مسئولان و فعالان حوزه سلامت کارکنان بایستی به نقش روان رنجوری، فشار کاری ادراک شده، کارآمدی ایمنی توجه داشته باشند و نتایج پژوهش حاضر را به کار گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Simple and Multiple Relationship between neurotessism and Percived work Stress and Safety Efficacy with Unsafe Behavior among Employees of Gas Refining Company in Ilam

نویسنده [English]

  • Sara Azadi

Head of Health Center, Ilam University Counseling

چکیده [English]

Abstract

Introduction

Studies show that between 50 and 90 percent of accidents and injuries caused by work occur due to unsafe behaviors and human error. Safety experts are of the opinion that with increased focus and effort on human behavior, accidents caused by work can be significantly reduced, therefore, on this basis, identifying factors related to unsafe behaviors are useful in preventing these accidents. This research was conducted with the aim of investigating the simple and multiple relationship between neuroticism, perceived work pressure and safety efficiency with unsafe behavior in the employees of gas refinery in Ilam city. The design of the current research was descriptive-correlational. The statistical population of the present study included all the employees of Ilam city gas refinery. In order to conduct this research, 200 employees were selected by simple random sampling method. In order to collect data from the scale of safe behaviors (Salleh, 2010). Five-factor personality questionnaire (items related to the construct of neuroticism), (Costa & McCrae, 1985). Perceived work pressure questionnaire, Seo, 2005) was used.

Method

After collecting the data, the data were analyzed by SPSS-20 software and Pearson correlation tests and multivariate regression. The results showed that there is a significant positive relationship between neuroticism and perceived work pressure with unsafe behavior of employees. After collecting the data, the data were analyzed by SPSS-20 software and Pearson correlation tests and multivariate regression.

Results

The results showed that there is a significant positive relationship between neuroticism and perceived work pressure with unsafe behavior of employees. And there is a significant negative relationship between safety efficiency and unsafe behavior in employees. Also, the regression predicting the unsafe behavior of employees based on the variables of suffering, perceived work pressure, and safety efficiency is significant, so that the variables together predict 39% of the variance of the criterion variable (unsafe behavior among employees).

Discussion

So, Based on this, it can be concluded that officials and activists in the field of employee health should pay attention to the role of neuroticism, perceived work pressure, safety efficiency and apply the results of the present study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • neurotessism
  • percived work stress
  • safety efficacy
  • unsafe behavior