همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه پیام نور، گلستان، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی، استرس شغلی و تنظیم هیجان معلمان زن شهرستان آزادشهر در سال 1401 انجام شد. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون_پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش تمامی معلمان زن شهرستان آزادشهر در سال تحصیلی 1402-1401 بودند که از میان آن‌ها تعداد 30 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در 2 گروه آزمایش و گواه (هر گروه 15 نفر) جای‌دهی شدند. گروه آزمایش تحت 8 جلسه 45 دقیقه‌ای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفت و گروه گواه تا پایان پژوهش مداخله‌ای دریافت نکرد. ابزار پژوهش شامل پرسش‌نامه‌های خودکارآمدی، تنظیم هیجان و استرس شغلی بود. داده‌های پژوهش با آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره و استفاده از نرم‌افزار spss نسخه 25 تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی، استرس شغلی و تنظیم هیجان معلمان زن شهرستان آزادشهر اثربخش است (0/05>P). نتایج پژوهش حاکی از آن است که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با درک رویداد آشفته‌کننده بدون اجتناب یا مهار آن، منجر به افزایش خودکارآمدی، کاهش استرس شغلی و بهبود تنظیم هیجان معلمان زن شهرستان آزادشهر می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Treatment Based on Acceptance and Commitment on Self-Efficacy, Job Stress, Emotion Regulation and Primary Blood Pressure of Teachers

نویسندگان [English]

  • mojtaba aghili 1
  • Mohadeseh Amiri 2

1 Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University

2 Master of Psychology, Payame Noor University, Golestan, Iran.

چکیده [English]

Introduction
This research was conducted with the aim of investigating the effectiveness of therapy based on acceptance and commitment on self-efficacy, job stress and emotion regulation of female teachers in Azadshahr city in 2011.
 
Method
The research method was a semi-experimental pre-test-post-test type with a control group. The statistical population of the research was all the female teachers of Azadshahr city in the academic year 2022-2023, and 30 of them were selected by convenient sampling method and randomly placed in 2 experimental and control groups (15 people in each group). The experimental group underwent 8 sessions of 45-minute therapy based on acceptance and commitment, and the control group did not receive any intervention until the end of the study. The instruments included self-efficacy, emotion regulation and occupational stress questionnaires. The research data was analyzed by multivariate analysis of covariance and using spss software version 25.
 
Results
The research results showed that the treatment based on acceptance and commitment is effective on self-efficacy, job stress and emotional regulation of female teachers in Azadshahr city (P<0.05).
 
Discussion
The results of the research indicates that the treatment based on acceptance and commitment by understanding the disturbing event without avoiding or restraining it, leads to increasing self-efficacy, reducing job stress and improving emotional regulation of female teachers in Azadshahr city.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Treatment based on acceptance and commitment
  • Self-efficacy
  • Occupational stress
  • Emotion regulation