همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
مقاله پژوهشی
رابطه بین کمال‌گرایی و فرسودگی شغلی: نقش واسطه‌ای اعتیاد به کار

رضا عبدی؛ نقی شعبانی؛ سمیه جاویدفر؛ راضیه پاک

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.26587.1092

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کمال‌گرایی و فرسودگی شغلی با واسطه‌گری اعتیاد به کار در بین کارکنان بانک بود. بدین منظور 300 نفر از کارکنان پنج بانک بزرگ در شهر تبریز به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های فرسودگی شغلی مسلچ‌، کمال‌گرایی هیل و اعتیاد به کار بود. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین انتقال یادگیری به محیط کار بر مبنای نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده

خلیل زندی؛ سیروس قنبری

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 17-38

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.25752.1084

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری به محیط کار مبتنی بر نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده صورت گرفت. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان سازمان‌های دولتی واقع در محوطه اداری شهر سنندج بوده است. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، نمونه‌ای به حجم 185 نفر از کارکنان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر قالب‌های فکری جنسیتی بر عدم ارتقاء شغلی در کارکنان زن

بدری برندگی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 39-58

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.26396.1090

چکیده
  هدف در این پژوهش بررسی تأثیر قالب‌های فکری جنسیتی بر عدم ارتقاء شغلی کارکنان زن است. پژوهش حاضر به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته صورت گرفته است. آلفای کرونباخ محاسبه‌‌شده، بیانگر قابلیت اعتماد خوب پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارمندان زن در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران تشکیل می‌دهند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه‌ بین سرمایه روان‌شناختی با اشتیاق شغلی در معلمان

سعادت آهسته؛ نصراله قشقایی زاده؛ سید عبدالمجید افرازی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 59-74

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.28029.1109

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه‌ روان‌شناختی با اشتیاق شغلی معلمان از توابع شهرستان کهگیلویه انجام شده است. این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان مشغول به تدریس منطقه چاروسا بود. از میان آن‌ها 250 نفر بر اساس جدول مورگان به‌عنوان نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. برای جمع‌آوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه انگیزش شغلی با رضایت شغلی در کارکنان هتل‌

بهارک شیرزاد؛ پری ناز بنی سی؛ احسان سوداگر

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 75-84

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.25938.1086

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه انگیزش شغلی با رضایت شغلی کارکنان هتل‌ بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان یک هتل پنج ستاره در شهر تهران به تعداد 322 نفر بود. نمونه پژوهش 175 نفر از این جامعه بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای سنجش متغیرهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های رضایت شغلی لینز و انگیزش شغلی آراستیرز و دی‌براون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه فرسودگی شغلی و خودتنظیمی با توجه به نقش میانجی‌گر اهمال‌کاری: یک الگوی ساختاری

محمدرضا بهشتی؛ گویا قدیمی مقدم؛ منصوره حاج حسینی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 85-97

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.27279.1096

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی الگوی مفهومی رابطه فرسودگی شغلی با خودتنظیمی و نقش میانجی‌گر  اهمال‌کاری بود. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده  و روش تحلیل آن از نوع الگویابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران دوره‌های ابتدایی شهر مشهد منطقه تبادکان تشکیل دادند. از این جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر