دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396 
4. رابطه‌ بین سرمایه روان‌شناختی با اشتیاق شغلی در معلمان

صفحه 59-74

10.22055/jiops.2019.28029.1109

سعادت آهسته؛ نصراله قشقایی زاده؛ سید عبدالمجید افرازی